DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lyssna, du Östra Hus... Från ditt land skall spira ett hoppets Skott

28 april 1995

Vassula, låt Mig sjunga för dig, Min vän, den sång Jag har i Mitt Hjärta! skriv:

O Mitt folk, Mina vänner, Min släkt, er Herre skall komma och vila i ert hjärta; ni skall förnyas i Min Närhet för Jag har beslutat att omge er alla med befrielsens sånger; Jag har beslutat att församla alla jordens folk och undervisa dem; Min Nya Sång är skriven till Mitt Namns ära;

har ni inte hört att Mina avsikter är: Frälsning åt mänskligheten? Min Plan rymmer evig godhet och Mitt Hjärtas avsikter varar från släkte till släkte;

lyssna, du Östra Hus! var inte döv för Mina rop! du väntade på att Mitt Herravälde, älskade Östra Hus, skulle stiga ned från himmelen och rädda dig och nu säger Jag dig: morgon efter morgon skall du växa till på din tron, ty se, från ditt land skall spira ett hoppets Skott, ett rättfärdighetens och den fullkomliga fridens Skott, och de som bor i detta Hus skall sprida frid överallt .... dotter av Mitt Östra Hus, förkunna detta med glädjerop, gå och förkunna Mina Ord, säg,

“Herren kommer från Sin heliga boning,
för att trösta Sitt folk och befästa Sin Kyrka;”

idag vilar Min Ögon på en man med goda förebud och kronan skall ges åt honom; det är han som blomstrar på den Östra Stranden och som kommer att förhärliga Mig .... och Mina änglar skall stiga ned med de kungliga tecknen i sina händer och klä honom för att sitta på tronen som domare;

o Vassula! dansa och ropa högt av glädje, för denna dag är nu nära; Jag utför redan Mina gärningar här och nu för att låta denna högtidsdag1 bli verklighet så att det förflutnas olyckor kan vändas i glädje;

Traditionens Hus, har du inte hört? har du ännu inte förstått att från ditt Hus skall Jag bli trefalt förhärligad? har du inte hört att Jag har låtit himmelsk välsignelse komma över ditt Skott? liksom du en gång var en förbannelse för många länder, vill Jag nu upprätta dig till en läkande salva för Mitt Västra Hus och en välsignelse för alla länder; Mitt Östra Hus! ett segerrikt Rotskott spirar, som skall bygga upp Mitt Hus till ett;

Mina läppar darrar av rörelse och Mitt Hjärta sjunger för den smorde .... och avgrunden ryter av vrede vid ljudet av hans steg, ty Mitt Hus skall bli ett; det Västra Huset och det Östra Huset skall leva i enhet därför att Mitt Namn skall vara bandet som förenar dem, som klär dem i fullkomlig fred, okränkbarhet och kärlek; Mitt Nya Namn skall vara det kungliga tecknet mellan dessa två Hus .... detta kommer att ske snart och i din egen tid, så säg inte, ”Herren dröjer igen";

Jag har sagt dig att Jag har beslutat, för Min Kärleks skull, att påskynda Min Plan; Jag avser att, tillsammans med Min Härskara, krossa Min Fiende2 och de två Odjuren3 tidigare än förutsett!

kom och lär: ledarna för förstörelsen är i själva verket tre onda andar4 formade till en triangel där de från var sitt hörn förleder hela världen till sin skändliga värld; de är berusade av blodet från de heliga och av dem som vittnar om Min Gudomlighet; förstår ni inte? för att fullborda sitt förstörelseverk och kröna det med framgång måste de avlägsna Petri Stol och den som sitter på den; deras mål är att förstöra Min Kyrka .... men var inte rädda, Jag har lovat att ”dödsrikets portar aldrig skall få makt över Den” 5

ja, detta är vad som sker nu; förstörelsens ledare som glänser i sina lärdomstitlar, är orena och deras stank har övertäckt hela världen nu; det är om dessa Skriften säger: de kan göra falska tecken och under,6 och med sina konster förför de världens tio torn och från dem alla världens länder; alla tjusas av deras makt .... så snart deras styrkor är fulltaliga kommer de att resa sina utmärkelsetecken7 och tillsammans med de tre demonandarnas styrkor skall de samlas för att föra krig mot Mitt Heliga Offer, detta är vad Skriften kallar:

”striden på Guds, Allhärskarens, Stora Dag...” 8

i själva verket har denna stund av stora missgärningar och stor nöd redan kommit över er, men Jag skall besegra dem, ty Jag är herrarnas Herre och konungarnas Konung; och himmelen, tillsammans med alla helgon, apostlar och profeter kommer att fira deras fall;9

Jag skall komma på en vit häst, en rättfärdighetens stridsman10 och hålla dom för alla Mina heliga, apostlar och profeter,11 mot draken,12 Odjuret, den falske profeten, även kallad det andra Odjuret och de tre orena andarna,13 och med Mitt svärd skall Jag slå var och en av dem14 och de torn som de har byggt skall rasa samman - det betyder, de två Odjurens alla efterföljare som kallas Lärda! likt törntaggar har de nu trängt in i Min Kropp, men Jag skall avlägsna var och en av dem och kasta dem i elden,15 och Min Andedräkt skall förtära resten av dem som eld ....

eftersom ingenting undgår Min Blick, säger Jag dig att i varje land har Odjuret och hans efterföljare satt en ledare, en av sina egna, som har tagit makten över allt, ja, över minsta grässtrå; – Jag är med dig för att lära dig hur du skall förstå detta; skriv: redan nu visar det andra Odjuret, som tjänar det första, sin kolossala makt genom att dra ner stjärnor16  från himlen och kasta ner dem på jorden som fikon; lyssna och förstå: hans17 makt skall “växa ända upp till himmelens härskara och kasta några av denna härskara, av stjärnorna, ned till jorden och trampa på dem; ja, till och med mot härskarornas Furste skall han företa sig stora ting: han skall ta bort ifrån honom det Dagliga Offret, och slå ned Hans helgedoms grundvalar;”18

detta är de som en gång var och som inte längre är till; detta är de som har upphört att finnas till, himmelens härskaror och stjärnorna var en gång Mina Egna men beslöt att skilja sig från Mig och ansluta sig till odjuret; ”de har en och samma avsikt och lämnar sin kraft och makt åt odjuret;”19 de säljer Mig dagligen och vanhelgar Mig i Mitt Dagliga Offer, i Min Gudomliga Kärleks Välsignade Sakrament; förstår du? ser du vilken stor oordning som är på väg?

så låt nu din röst nå ut till hela jorden och Mitt Budskap till världens ände; ta emot Min Frid så att du kan arbeta i frid; prisa Mig för att Jag har gett nytt liv åt din själ ....

Ära vare Gud;
Jag tackar Dig,
av allt mitt hjärta tackar jag Dig.
Jag har fått nytt liv
och Du har gett mig ett hjärta av kött,
min kropp har ännu en gång fått liv;

Genom att välja mig
har Du rest mig upp och låter mig åtnjuta Din ynnest,
Du låter mig leva i Ditt Hus
i alla mina livsdagar.

Välsignad vare Gud
som varje stund låter mig njuta
av Hans godhet, Hans ömhet och Hans nådebevis.
Guds Ord är Liv.
Lär min tunga att förkunna Din godhet
och lovprisa Ditt Heliga Namn i evigheters evighet.
Amen.

kom, Jag välsignar dig; Jag skall fortsätta att mätta dig och ta hand om dig;


1 Jesus menar Enheten.
2 Satan.
7 Jag hörde samtidigt ordet ‘baner’.
12 Satan.
13  Demonandar. (Upp. 16:13.)
16 Rättfärdiga själar.
17 Odjurets makt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message