DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jorden kommer att skaka och kastas från sin plats
Enheten är ovälkommen, liksom Kärleken är ovälkommen

18 februari 1993

Herre, hur länge kommer Du att tillåta dem1 att trotsa Dig?

när Jag talar till dem nästa gång, skall Jag blåsa upp en storm!

De föraktade Dina råd i det ekumeniska centret (i Mexico city),2 steg upp och gick ut mitt i mötet. Och som Du vet, det största motståndet i Kyrkornas Världsråd och de som inte ville ha min närvaro där och inte heller ett möte, kom från mina egna.

men Jag, Segraren, skall böja dem djupt... se, Vassula-av-Mitt-Lidande, ta emot Min Frid, sök ingen annan än Mig! Mitt-Lidandes-själ, gå ut bland folken och överlåt motståndet till Mig, Jag skall få dem som motsätter sig Mig att resa sig från sina säten och böja sig djupt; lita på Mig, gå ut bland folken och påminn var och en om Min Kärlek och att Jesus betyder Frälsare, Återlösare, och att storheten i Min Kärlek till er alla överskrider allt...

se varken åt vänster eller åt höger, kom ihåg hur Min Fader, gripen av ditt elände gav dig Sin Frid för att du skulle föra denna Frid vidare till alla; Min Fader, rörd av din häpnadsväckande svaghet uppenbarade Sitt Ansikte för dig och genom dig för andra; Min Helige Ande, hänförd av din intighet, triumferade över dig och insatte Sin Tron i dig för att härska över din själ, och Jag fyllde ditt hjärta med Mitt Heliga Hjärtas Rikedomar;

snart, Min Själs älskade, skall ett vitt linne övertäcka dig och Jag Själv skall svepa in dig i Mitt Hjärta och uppsluka dig i Mitt Ljus; så Mitt barn-av-Min-Brinnande-Passion, tillåt Mig att använda din lilla hand ännu en kort tid,

skriv: Jag har stigit ned från Himmelen för att nå er, men har ni lyssnat på Mig? Jag har stigit ned från Min Tron för att komma hela vägen till era rum för att uppvakta er och påminna er om att ni är Mitt Rikes arvingar; Jag har stigit ut ur Min Boning och har genomkorsat ödemarken för att söka efter er; himlarnas Härskare har inte nekat er Sin Kärlek, aldrig! Jag har tillåtit dina ögon, skapelse, att se en Konung i Hans Skönhet, för att dra dig till Mig;

för att ära Mitt Namn har Jag uppväckt de döda, till att förkunna Mitt Rike för er; var är ert svar? och ni som talar om Enheten, tror ni att tomma ord kommer att förena er? vem av er är beredd att släppa all sin bekvämlighet och följa Mig? säg Mig, vem av er kommer att bli den förste att göra slut på Min Ångest och Mina suckar efter Enhet och Frid innan Stunden kommer? denna Stund som får alla Mina änglar att darra;

vem bland er är den själ som skall beså länderna med Kärlekens och Fridens utsäde? vem skall för Min Skull troget följa Ljuset och åkalla Mitt Namn dag och natt? vem av er alla kommer att bli den förste att sätta sina fötter i Mina blodfläckade Fotspår? söker ni Mig uppriktigt? se, dagar kommer då Jag skall komma genom åska och Eld, men Jag kommer att finna, till Min bedrövelse, många av er aningslösa och i djup sömn!

Jag sänder till dig, skapelse, budbärare efter budbärare för att bryta igenom din dövhet, och Jag har tröttnat på ditt motstånd och din apati; Jag har fått nog av din kyla; Jag har tröttnat på din arrogans och omedgörlighet när det gäller att samlas för enheten; du har nu fyllt Slöhetens bägare över brädden; berusad av din egen röst har du bekämpat Min Röst, men det kommer inte att fortsätta för alltid; snart skall du falla, ty du har bekämpat Min Röst genom din egen rösts vilseledande nonsens; därför ligger Min Kyrka i ruiner på grund av er splittring; ni följer inte Mitt råd, inte heller utför ni Mina önskningar, för ni saknar tro, men Jag skall blottställa ert hjärta inför er själva och hela världen; Jag skall avslöja hur ni i hemlighet planerade att förgöra Min Lag; 3

det sjätte inseglet är på väg att brytas4 och ni skall alla störtas in i mörker och det kommer inte att finnas något ljus eftersom röken som väller ut ur Avgrunden skall vara som röken från en väldig smältugn så att solen och himlen kommer att förmörkas av den;5 och av Min Rättvisas Kalk skall Jag få er att likna ormar, huggormar, Jag skall låta er att kräla på er buk och äta jord6 i dessa mörkrets dagar; Jag skall slå er till marken för att påminna er om att ni inte är bättre än huggormar... ni kommer att kvävas av era synder;

i Min vrede skall Jag slå ner er, förtrampa er i Min vrede! ser ni? Mina fyra änglar står nu oroligt runt Min Tron och väntar på Mina befallningar; när ni får höra dånet av åska och se ljuset av blixtar så vet att Stunden för Min Rättvisa har kommit; jorden kommer att skaka och likt ett stjärnskott skall hon kastas från sin plats,7 så att berg och öar skall utplånas från sina platser; hela länder skall tillintetgöras; himlen skall försvinna som när en bokrulle rullas ihop,8 som du såg i din vision, dotter;9 en stor ångest skall falla över alla invånare; och ve den otroende! hör Mig: och skulle människor säga till er idag: ”åh, men Den Levande kommer att Förbarma Sig över oss, din profetia är inte från Gud utan från din egen ande;” så säg dem: fastän man säger om er att ni lever, är ni döda; er otro fördömer er, för ni vägrade att tro under Min tid av Barmhärtighet och förbjöd Min Röst att spridas genom Mina språkrör som ville varna och rädda Min skapelse, ni skall också dö som de onda;

när Mörkrets Stund kommer skall Jag visa er era insidor; Jag skall vända ut och in på era själar, och när ni ser er själ svart som kol, kommer ni inte bara att erfara en smärta som aldrig förr, utan ni skall slå er mot bröstet i ångest och säga att ert eget mörker är mycket värre än det mörker som omger er;

beträffande dig,10 (...) det är på detta vis Jag skall manifestera Min Rättvisa för länderna och alla folk kommer att känna Min dom när denna Stund kommer; Jag skall göra mänskligt liv mer sällsynt än någonsin förr; när sedan Min vrede stillas, skall Jag upprätta Min Tron i var och en av er, och med en röst och ett hjärta och på samma språk skall ni prisa Mig, Lammet;

detta är nog för idag, Min Vassula; var inte bitter mot ditt eget folk, och bekymra inte heller ditt hjärta, själ; Jag skall visa dig för världen som ett enhetens tecken; du är motsagd och förkastad men du vet nu varför: därför att enheten är ovälkommen, liksom Kärleken är ovälkommen i många hjärtan; uppriktighet saknas...

kom, vi, oss?

Ja, min Herre...


1 De grekisk-ortodoxa kyrkliga befattningshavarna.
2 Alla var där. De grekisk-ortodoxa kom sent, lyssnade i tjugo minuter medan jag läste Jesu budskap om enhet, reste sig sedan förargat och gick.
3 Med stort allvar sade Jesus det som följer .
10 Gäller mig ensam.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message