DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jordens grundvalar kommer att skaka

11 september 1991

Herre, jag ser upp mot himmelen
och söker efter himmelska ting;
Jag söker Ditt Heliga Ansikte
för att få Frid och kunna glädja mig.
Jag söker Ditt Heliga Ansikte
för att kunna betrakta det.

Också Mina Ögon blickar ned på världen av idag, och rannsakar folk efter folk, granskar själ efter själ för att finna någon värme, någon givmildhet och någon kärlek, men mycket, mycket få åtnjuter Min välvilja; mycket få bryr sig om att leva ett heligt liv; och dagarna hastar och timmarna är nu räknade innan den stora vedergällningens dag är inne; Mina städer1 har blivit en skökas – skoningslösa! de har blivit ett fäste för demonerna! helt fördärvade inifrån, angripna av maskar! ett tillhåll för huggormar och skorpioner! hur kan Jag låta bli att utandas Min Renande Eld över dessa avfällingar?...

(Jesus ändrade plötsligt tonfall och efter att ha väntat några sekunder sade Han med mycket allvarlig röst, som fyllde mig med bävan)

–jorden skall skaka och skälva –

och alla ondskans Torn2 skall störta samman i en hög av grus och begravas under syndens smuts! över er skall Himlarna skaka och jordens grundvalar skall bäva! be att Faderns Hand inte kommer över er på vintern;

öarna, havet och kontinenterna skall hemsökas av Mig utan förvarning, med åskdån och med Eld; lyssna noga till Mina sista varningsord, lyssna nu medan det ännu finns tid; läs Våra Budskap,3 och sluta upp med att vara hånfulla eller döva när Himmelen talar, sänk era röster så att ni hör Vår Röst;

tänk efter två gånger innan ni dömer; tänk efter mer än två gånger innan ni fördömer den Helige Andes Verk; Jag skall inte skona någon som hånar den Helige Ande, och öppet hädar Honom; Rättvisan skall störta dem ned i underjorden;

ni alla, lyft upp era huvuden och genomsök Himlarna för att skåda Mitt Heliga Ansikte! lyft er blick mot Himmelen så skall ni inte gå förlorade;

ångra er! och be att Fadern förbarmar sig; snart, mycket snart nu, skall Himlarna öppna sig och Jag skall låta er se,

Domaren4


1 Städer används här av Gud i stället för ordet ‘själar’.
2 Liksom Babels torn.
3 Jesu och Marias, dessa två vittnen.
4 Efter händelserna i New York den 11 september 2001, (på dagen tio år efter detta budskap), har Vassula skrivit följande kommentar:
Jag önskar att man visar stor försiktighet med hur man tolkar detta budskap. Att uttolka profetior är inte lätt, om det inte sker genom den Helige Andes ljus. Detta apokalyptiska budskap bör uttolkas på följande sätt:
Vår generation har blivit kall gentemot Guds kärlek. Och eftersom vår värld idag lever i ett stort avfall från tron, har Gud ingripit för att varna oss genom att ge oss tecken, t ex statyer som gråter blodstårar, och ikoner som utsöndrar tårar av olja eller blod. Budskapen SLIG utgör också ett tecken tillsammans med ett antal andra uppenbarelser, som har kommit som en varning och för att dra oss alla till bön. Sedan har många av dessa tecken förkastats, och detta påminner oss om Upp. 11 där det handlar om de Två Vittnena, som står för Maria och Jesus med de apostoliska uppdragen som representeras av Elia (profetian) och Mose (lagen) – detta finns beskrivet i budskapet den 24 december 1991. Man bör läsa det budskapet för att kunna förstå detta. Avfallet betyder ett förkastande av gudomlig Sanning och leder till ett liv utan Gud. Detta avfall drar till sig ondskan till jorden. Jungfru Maria har gett oss ett viktigt budskap angående detta (15 maj 1990).
I SLIG–budskapen har Gud gett oss rika tillfällen till att omvända oss och leva heligt. Trots detta är världen döv inför Guds rop och förlöjligar istället de kallelser som kommer från ovan och som varnar oss och säger att om vi inte ändrar våra hjärtan och gör uppoffringar, gottgörelser och ångrar oss, kommer våra synder att leda oss till döden. Kristus har bett oss att läsa i skriften: 2 Thess. 2, för att kunna förstå att vi lever i tidens slut, och Paulus säger att vi ska känna igen den tiden på två tecken, som är det stora avfallet från tron, och upprorets ande. Denna upprorets ande spelar Gud och efterapar Gud och sätter sig själv över Gud. Idag tror världen på sitt eget självförverkligande. Dessa människor ropar till Gud: vi behöver dig inte!
Gud straffar inte och vill inte se sitt folk lida, men vi håller på att förstöra oss själva och vi drar till oss all möjlig ondska. Detta är anledningen till att Kristus i många av budskapen, inte bara den 11 sept. 1991, har varnat oss för att Satan förbereder en stor katastrof för att göra slut på oss.
De som dog i katastrofen, både goda och onda, är offer för vår tids synder och vår dövhet inför Guds kungörelser och varningar då Han velat rädda oss från lidande och död. Genom våra synder har vi gjort oskyldiga människor till offer och framkallat stora lidanden i onödan. Vi behöver be för alla dessa familjer som har förlorat sina kära, att Gud ger dem kraft och ett förlåtande sinnelag. 

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message