DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt Mitt Kungliga Hov bereda Min Väg för Mig
Jag sänder er Min Moder framför Mig

10 oktober 1990

frid vare med dig, barn; tillåt Mig att använda din hand; det är Jag, din Jesus; det är Kärleken som talar till dig och ber dig ...

O kom och uppfyll mig!

Min Vassula, då skall Jag uppfylla dig ... hör Mig och skriv Mitt budskap till hela världen;

frid vare med er; Kärleken talar; Kärleken offrar; Kärleken helar också skador som tycktes omöjliga att läkas; Kärleken tröstar dem som ingen bryr sig om; Min Kärlek till er är evig och Jag är känd för att vara trofast i Min tillgivenhet;

kom närmare ... kom nära Mig genom att be med ert hjärta; Jag erbjuder er en plats i Min skola, Jag erbjuder er Vishet för att undervisa er i Min Kunskap; saliga de som ödmjukt tar emot Min Undervisning och tar Mina Ord till sitt hjärta;

lyssna till Mig, Mina älskade; Skriften säger: ”talet om Mitt Kors kan vara oförnuftigt för dem som går förlorade, men för dem av er som räddas är det en Guds kraft till frälsning”1 och det är detta Språk Jag kommer för att lära er, det är detta Kärlekens Språk som ni kommer att få höra i Min skola; och ni, ni som är villiga att lära, var välsignade, var starka och glada; fastän hinder måste komma, frukta inte, lita på Mig; men ve den som sätter upp dem, han kommer att få stå till svars inför Mig på Domens Dag!

Min Återkomst är nära förestående, och Jag ger er ständiga tecken för att förbereda er; Kärleken är på väg tillbaka, Jag är på väg tillbaka till er;

– säg Mig, när en kung skall besöka en stad, blir det då inga förberedelser för att ta emot honom? stor uppståndelse kommer att råda i hela staden och kungen kommer att skicka sina sändebud i förväg och sitt kungliga hov för att bereda väg för honom och göra hans stigar raka; han kommer att sända sina budbärare att förkunna hans ankomst; han skall be dem ropa med hög röst: ”här kommer er Konung, er Konung kommer med Sitt Hjärta i Sin Hand för att erbjuda er Det! Barmhärtigheten lutar sig nu ned från himmelen och från Sin Tron; Han har förbarmat sig över er;”

det är därför som Jag före Min Återkomst sänder Förbundsarken före Mig, Jag sänder er Kvinnan från Uppenbarelseboken, den andra Eva, som skall krossa ormens huvud med sin häl; Jag sänder er, före Mig: Min Moder, för att öppna en bred väg och göra den jämn i denna ödemark; Jag sänder till er Himmelens Drottning, Himmelens Port, för att förbereda er och för att undervisa alla er som fortfarande ligger i gruset, så att ni kommer fram och söker frid med Mig, er Konung innan Min Stora Återkomst; Jag sänder er Fredens Drottning att tröska från jordens ena ände till dess andra och samla er en efter en;

Jag sänder till er, före Min Stora Återkomst, Mina tjänare profeterna, för att påminna er om Min Lag och föra er bort från era onda vägar så att ni lever heligt, och för att varsko er om händelser innan de äger rum;

Jag sänder er Mina änglar för att påminna er om Min Helighet, Min Storhet och Min Glans; Jag sänder er Mina språkrör för att från hustaken ropa och proklamera Min Helige Andes Bröllop; Jag skall inte tröttna på att kalla er att äkta Mig; Jag skall inte tappa modet genom er fientlighet eller er ofruktbara torka;

Jag skall söka ert hjärta och som när en ung man äktar en jungfru, skall Den som ni sårade oupphörligen ta er till äkta; och i Min Kärlek skall Jag låta er ersätta Törnena som omger Mitt Hjärta med en blommande Krans; och lik en brudgum som bär sin bröllopskrans skall Jag också bära den, ty denna krans skall vara Min Segerkrans; detta kommer att vara Belöningen för Min Barmhärtighet...

släkte, Jag skall göra er till Mina; Jag skall lyfta upp er och bära er som en brudgum bär sin brud till sina rum, och i Min eviga Kärlek skall Jag bära er in i Mitt Heliga Hjärta och göra er till Mina för all evighet;

snart, mycket snart nu skall Jag låta himlarna rämna och komma ner med full kraft! om ni till fullo förstod vad Jag menar, skulle ni inte spilla er tid som i dvala, ni skulle vara i oavlåtlig bön till Mig; för plötsligt och som blixten flammar till skall Jag stiga ned i en förtärande eld och uppenbara allt som har varit fördolt för er; Jag skall med Mitt Finger visa er alla dem som ärade Mig med sina läppar och aldrig tjänade Mig med det språk Jag hade lärt dem: Korsets Språk, Kärlekens Språk, det Språk som undervisar er i ting bortom mänskligt förstånd;

Jag skall avslöja för er Kains söner, vars språk inte är Mitt Språk utan de rika köpmännens och köpslåendets språk; be för dessa Kains söner; döm dem inte, använd er tid till att be för dem, se till så att er tunga inte slinter;

– var inte en av dem som säger till Mina visionärer: ”se inga syner” och till Mina profeter: ”profetera inte”; låt Mitt Kungliga Hov bereda Min Väg för Mig; ingen profetia har någonsin kommit på en människas initiativ; när Mina visionärer och profeter talar för Mig, är det av Nåd som de gör detta och genom Min Helige Ande som fyller dem, sätter dem i rörelse och öppnar deras mun för att upprepa Mina Ord; och Jag skall fortsätta att påminna er om Sanningen, genom Mina språkrör, även om ni känner Sanningen; Jag skall fortsätta att avslöja Mina planer för Mina tjänare profeterna och visa Min Storhet i syner för Mina visionärer; lämna Mina utvalda och de själar Jag med förkärlek har utsett fria att bereda Vägen för Mig, er Konung; låt dem fullfölja sitt vittnesbörd;

Jag sänder er Mitt Himmelska Hov för att profetera i denna Tidens slut i er tidsålders öken, för att omvända er innan Min Stora Dag kommer; inse att Jag stiger ner, inte bara av Barmhärtighet utan också för att hålla Dom; Jag säger inte till Mina budbärare att kalla endast de rättfärdiga, Jag säger till dem att kalla också de orättfärdiga, de fattiga, de lama, ert samhälles utstötta, och alla de möter på gatorna, att komma och fylla Min skola; Jag vill kalla alla dem som aldrig sökte Mig eller någonsin kände Mig, att komma och blomstra i Mitt Hus, för detta är en Tid av Barmhärtighet och Nåd;

låt sedan alla som ser er häpna över er förvandling, låt det synas på era ansikten och genom ert hjärtas glöd att ni har gått i Min Skola och att ni är Mina elever och Jag, er Mästare; låt dem i era ögon se återspeglingen av allt det som ni har bevittnat, låt dem se Mina Sårmärken på er kropp; och om någon frågar er hur ni fick dem, svara då att ni fick dem i er Mästares vänners Hus där Han först tog emot dem ... lyft sedan upp ert kors och följ Mig;

Jag, Jesus Kristus, Guds Älskade Son och Frälsare blåser Min Andedräkt på er och välsignar er alla; Jag lämnar Min Kärleks Suck på era pannor; gå i frid och var ett i Mitt Namn;

(Budskap från vår Välsignade Moder.)

frid vare med er; ni Guds rökelse, fatta mod för Jag är med er; Jag är hos er och med Mina otaliga änglar omger Jag er, för att beskydda er; Jag stiger ned med helgonen för att leda er;

Jag är Himmelens Drottning; Jag är Fredens Drottning; Jag är er Frälsares Moder; Jag är Den som föregår Herrens ankomst; Jag är Den som har öppnat en bred och jämn väg för er Frälsare, ty Han skall stiga ner på jorden, och idag sänder den Allra Högste Mig på nytt för att bana en rak och jämn Stig för Hans Återkomst;

fastän Satan använder människor för att försena Mitt Verk och lägga hinder i vägen, så frukta inte; Herren är Allsmäktig och till sist skall Våra Hjärtan segra; lita på Hans väldiga Styrka för Han kan flytta berg och smälta klipporna; ingenting kan hejda Hans Mäktiga Hand;

– vad ser ni ovanför er? lyft era huvuden och se vad Herren reser upp; Herren reser över er Sin Stora Kärleks och Barmhärtighets Baner; Han kommer för att upprätta er med Sin ömhet och mätta er med behag; Han kommer för att omsluta er med Sin Myrras ljuvliga väldoft; Han kommer för att lindra era sår med Sin Ömhets balsam; Han kommer ner för att utgjuta Sin olja över dig släkte, och smörja dig; Konungen vill föra er in i Sina Gemak för att trösta er och torka bort era tårar; Han vakar över er som över Sin Ögonsten; och ni, vill ni i er tur återgälda Hans Kärlek? ge Honom ert hjärta och er vilja;

– många av er har glömt bort Guds vägar, ni har drivit iväg med strömmen, liksom bortförda av ett strömdrag i en sjö till en damm av liknöjdhet; nedsmutsat av materialism har ert lopp ändrat riktning, och från helighet och den rätta Vägen har ni blivit ledda rakt in i djävulens nät och i lejonets gap! ni har inte följt det Dyra Blodets märken som Jesus lämnade efter Sig som vägmärken för er att följa; nej, ni har följt de smutsiga riktmärken som Satan satte upp åt er; riktmärken som alla leder till öknen där ingen skulle finnas som kunde ta hand om era sår, och ingen som tröstade er; och där ni skulle dö;

ert släkte har låtit bli att uppskatta Guds stora Kärlek; det är därför era länder satts i lågor av egoism, gudlöshet och Satans raseri; och intill denna dag är hans hand lyft för att krossa er och sätta alla länder i brand; genom er ateism och ert fördärv har ni svept in er själva i dödens svepning; ni har svept in era kära i ett hölje av hård sten; Jag ropar i vånda från höjden till er alla att söka frid med Gud, och försona er med era familjer;

när ni kommer och ber på era pilgrimsfärder, kommer ni med rent hjärta? har ni upphört att göra ont? är ni i frid med er nästa? har ni bekänt och med uppriktigt sinne ångrat era synder? har ni välsignat era fiender och förlåtit dem? har ni besvarat ont med kärlek? är ni verkligen redo att möta Herren med händerna fulla av goda gärningar?

– välsigna dem som förföljer er, och be för dem, döm dem inte; fortsätt att be, för vad betyder era offer när ert hjärta inte förlåter, utan fortsätter att hysa agg? var är då er helighet? rena er och lev i Guds Ljus och i Guds Kärlek; var sanna vittnen för Evangelium genom värmen och ljuset och glöden i ert hjärta; var vittnen för Jesus genom att bära Hans Kors med Honom; var vittnen för Kyrkan genom att vara orubbliga i er tro och genom att vara förenade med Kristi Ställföreträdare; låt aldrig er tunga slinta; var fullkomliga så som Herren är fullkomlig; låt det synas att ni verkligen är Guds stora Kärleks första skörd; låt varje öga bli vittne till ert goda uppträdande och förstå att ni är barn till den Allra Högste; låt Hans Fem Sår bli synliga på er kropp också, låt dessa vara Tecknet på att ni är Hans elever och Han er Gudomlige Mästare; lev Våra Budskap och var som utsäde för att sprida dem; låt ert kärleksrop nå ut över hela jorden och till världens ändar;

Jag välsignar var och en av er, och Jag tackar er för att ni gett Mig er tid; gå i frid;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message