DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Bed i tystnad
Det Stora Avfallet

10 oktober 1989

Min själ törstar efter Dig idag,
jag har gett Dig mitt hjärta och min själ så att Du kan forma dem:
min Herre har kommit till mig
i all Sin Glans och Sitt Majestät
för att lyfta min själ till Sig
och visa mig Sin Stora Kärlek och Barmhärtighet,
Han har lyft mig med Ömhet
för att förkunna för jordens alla länder
Hans Oändliga Kärlek och Hans Barmhärtighet. 

Hans Kärlek varar för Evigt.

älskade, förbli liten så att du lätt kan krypa in i Mitt Heliga Hjärta; Kärleken älskar dig; lyssna och skriv:

frid vare med er alla; Jag är Frid, Jag är Kärlek; Jag kommer till ert land för Min Gränslösa Barmhärtighets skull för att utbreda Min Vingård även i ert land så att Dess Odlingar kan ge tillräckligt med frukt för att mätta ert döende land; Mina Gudomliga Verk sprider sig över hela denna jord och de är alla goda eftersom De tillfredsställer varje behov i rätt tid; lyssna till Min Röst, ni hängivna barn, och blomstra som blommorna när våren kommer, blomstra i Strålarna från Mitt Klara Ljus som lyser över er;

Jag fyller ert lands mörker med välsignelser; Jag vill hela er fattiga själ, Jag vill ge vila åt er trötta själ; så kasta er i Mina öppna Armar; Jag är er Frälsare som kallar er att återvända till Mig; ni förstår, Mina barn, slöhetens ande har beslöjat många länder och lämnat många av dem i djup sömn, och allt detta ser Jag från ovan med ångest och med smärta; idag söker Jag, Herren, ert hjärta, för Jag behöver kärlek, ett gensvar av kärlek ...

kom, kom till Mig i hjärtats enkelhet, så som ett barn tillitsfullt närmar sig sin far; kom på samma sätt till Mig, visa Mig er svaghet och berätta era problem för Mig, låt er Himmelske Fader få höra er ...

Jag är Kärlek, Kärlekens Högsta Källa, som törstar efter ett gensvar på Kärleken; avvisa inte Min bön; avvisa de frestelser som omger dig, Mitt barn; vägra att ge Satan ett fotfäste; om du bara visste hur nära dig Jag Är och hur ivrig Jag är att få lyfta din själ till Mig och vänja dig vid verklig Föda!

försök att förstå Mig, försök att urskilja Min Vilja; var inte här bara för att tillfredsställa din nyfikenhet, var här för att lära dig; vidga ditt hjärtas rum endast för Mig, och tillåt Mig att ha Mitt Hem i dig; tysta inte Min Ande i dig med omoral, rationalism, egoism och andra synder; kväv Mig inte, ge rum åt Min Ande att andas i dig och vänd din blick mot Himmelen och bed i tystnad så som Jag bad till Min Fader;

be med ditt hjärta ... och Han skall höra dig;
be med kärlek ... och Han skall inte visa bort dig;
be med Tro ... och Han skall inte neka dig din enträgna bön;

allt vad du gör, gör det av kärlek till Kärleken; då skall Jag inte vara tyst, oberörd eller likgiltig för ditt enträgna rop, ty Jag är full av Barmhärtighet och full av Ömhet;

Jag är den Gode Herden som söker Mina lamm och Mina får bland spillrorna; Jag söker efter er med Mitt Hjärta i Min Hand för att erbjuda er Det; Jag kommer för att söka er i er fattigdom och på nytt påminna er om att ni inte är faderlösa och att ni alla tillhör Mig; Jag kommer för att påminna er om att i Min Faders Hus finns ett rum för dig, Mitt barn1 ... ett rum som tillhör dig ... Min Själ längtar efter dig ... Min Själ plågas outsägligt varje gång ett rum förblir tomt för all evighet ... Jag, Herren, bär Himmelen i Mina Händer2 som en gåva till er, för att ge er Den, men Min fiende vill hindra er från att ta emot Den;

så många gånger använder han sig av stackars själar för att reducera Min Röst till tystnad, anklaga Min Helige Andes Gåvor och på det viset skada Min Kropp till oigenkännlighet; gömda bakom ett Moln av Mörker blir dessa själar Ondskans och Fåfängans Mästare, de vägrar att förstå Mina Vägar; dessa människor väger tungt i Mitt Hjärta; utan fruktan kommer de till Mig, ihåliga och tomhänta; de förlöjligar Löftet; på nytt sticker de en käpp i Min högra Hand för att håna Mig, och tar den sedan ur Min Hand för att slå Mitt Huvud med den, därefter faller de på knä inför Mig och hyllar Mig för att människor utanför Kyrkan skall tala väl om dem; dessa helgerånare korsfäster Mig varenda dag, de släpar Mig till Golgata gång på gång, de hatar Mig utan orsak, ack Mina barn ...

dessa människor har gjort Mina Ögon och Min Moders Ögon till en evig vattenkälla; lyssna till Mitt Rop från Mitt Kors, ty oräkneliga själar faller oupphörligen i den eviga elden; lyssna till Anden som skänker liv;

era länder har förhärdat sina hjärtan och har övergett Kunskapens källa; vänd era ögon mot Mig! lyft upp era huvuden mot Mig! kom och fyll er med Mitt Ljus, tillåt Mig att ta bort slöjan som omsluter ert land; Jag är Väktaren över er själ och ert hjärta som bönfaller er om ett gensvar av kärlek; en kärlek som inte söker sitt, dö bort från ert eget jag och låt ert hjärta vägledas av Anden så skall Anden föra er till Sanningen, och ni kommer att erkänna Mig; lyssna till Min Röst, Min Andes Röst; föröka era böner och lev heligt, var heliga ty Jag är Helig;

om Mitt Hus ligger i ruiner idag och ateismen härskar i så många hjärtan3 är det för att ert släkte vägrar ge Mig en plats i sitt hjärta; Jag kommer till er men finner ingen kärlek, ingen tro och inget hopp; Mitt Hus ligger i ruiner; krossat till spillror av Rationalism, Olydnad och Fåfänga; Mina ärorika ängar från fordom är nu ofruktsamma, på grund av det Stora Avfallet som trängde sig in i Min Helgedom;

Lydnaden saknas; Jag har gett Min herdestav helt till Petrus för att vägleda Mina lamm till Min Återkomst, men i sin ondska och sina egna intressen, utan att tänka på Mina, bröt de Min herdestav i två, sedan i flisor ... Brödraskapet splittrades, Troheten vacklade, och invid vad som en gång var Kärlekens, Fridens och Enhetens Källor, ligger Min Hjord död, i högar; allt Jag begär av dessa herdar som vänder Petrus ryggen är att böja sitt huvud och erkänna sitt Fel; Jag vill att de skall nå den viloplats Jag har för dem; Jag vill inte att de skall falla som stjärnor en efter en; om de bara lyssnade till vad Anden säger till dem idag; Jag skall inte påminna dem om deras avfällighet eller de Sår som Jag tar emot från dem;

be för dessa präster, Min kärlek till dem är Stor men så är även sorgerna de vållar Mig idag; be att de böjer sig och tvättar varandras fötter i ödmjukhet och kärlek;

Jag, er Herre Jesus Kristus, lämnar Mina Suckar av Kärlek på er panna och med Stor Kärlek välsignar Jag var och en av er för att ni skall förenas och vara ett så som Den Heliga Treenigheten är En och Densamme; så skall också ni vara ett under Mitt Heliga Namn;


1 Jesus var mycket rörd när Han sade detta.
2 Jag såg för min inre syn Jesus hålla en lysande och skinande glob i sina Händer, som påminde mig om Ärkeängeln Mikaels ljussken.
3 När Jesus sade detta var Han oerhört sorgsen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message