DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den som fördömer Min Kyrkas Påve kan inte vara Min lärjunge

16 augusti 2019

Min utvalda dotter, Jag ger dig Min Frid; bry dig inte om dessa små själar;1 be för dem; Jag vill påminna dig om att den som har förbundit sig att följa Mig och försöker leva i hängivenhet till Mig är dömd att bli attackerad! om dessa små själar inte önskar lyssna kommer de aldrig att lära något; var uthållig i bön, stå fast och var villig att fortsätta lära från Visdomen; var medveten om skvaller; var medveten om dem som fördömer och dömer Påven, de är baktalare som gratulerar sig själva och andra när de talar emot Påven; de är fångna i sina egna tankegångar, de far vilse och uppträder olämpligt; Min Kyrka kommer alltid att hålla fast vid sanningen och alltid förvara den säkert… så den som fördömer Min Kyrkas Påve kan inte vara Min lärjunge; de saknar ödmjukhet!

din uppgift, Min Vassula, är att trösta Mitt folk och berätta om det underbara Verk 2 Jag förbereder för denna avfälliga generation… Mitt Budskap talar till deras hjärta, det är ett ljus på deras stig, det är Visdom som träder in i deras hjärtan och Kunskapen om Gud blir en glädje i deras liv! Min nya Sång3 skriven och sjungen av er Skapare och Kung, skänker seger åt Min Skapelse; de som gläder sig i att smaka Min Nya Sång kommer att förhärliga Mig med lovprisning på sina läppar, de prisar Mitt Namn; och de kommer att lära sig att Mina Nådefulla Verk är Allmakt, ett Evigt Allhärskande som varar från tidsålder till tidsålder; må era söner, människosläkte, vara som himmelsk säd som växer i en bördig jord och era döttrar som karyatider i Min Kyrkas fyra hörn, ditsatta för att hålla den uppe med majestät och värdighet ;

var lugn nu och hör Mig: den gåva som getts dig kommer från Anden för att bära alla prövningar och svårigheter för Min Skull, den kallar till helighet och till att vara en av pelarna, en av karyatiderna 4 som stöder Min Kyrka, att vara Min bärare som vittnar med kraft inför många nationer; Min närhet till dig håller dig levande och modig för att möta alla som motsäger dig och anklagar dig därför att du är rättfärdig, du vacklar inte och böjer dig inte heller för deras hotelser; då Jag går framför dig är Jag din Sköld och försvarar dig från deras giftiga pilar; 

tidigare dolde Jag inte för dig att den som följer Mig kommer att utsättas för människor som reser sig för att bli som jägare som jagar sitt byte; du blir deras måltavla, deras byte; Jag har sagt dig att i denna oroliga värld, kommer du att bli som ett landmärke på en höjd, men du, du kommer att sväva som en duva på Mina Vingar, ovanför dem, helskinnad… med smärta betraktar du denna värld, med sorg och bitterhet ser du på deras så onda handlingar; Jag behövde ett ångerfullt hjärta, en villig själ för att bli Mitt offer och Min måltavla, Jag sa då att Jag ville låta dig utsättas för dessa som liksom jägare drar sitt vapen och förföljer dig, de har satt ett högt pris på dig till den som först kan tillintetgöra dig tillsammans med Mina Budskap! fruktlöst! 5 deras hotelser är värdelösa och tillsammans med deras vapen är det ren fåfänga! gryningsljuset i deras ögon håller redan på att tona bort och dödsskuggan står för dörren, den har hunnit ikapp dem, det finns inget kvar i dem, den ena efter den andra kommer att träda in i Dödsskuggans dal och de kommer att få det slut de förtjänar;

glöm inte bort att när du bär Mitt Heliga Namns Sigill över hela dig blir du även bärare av Min Ande som vilar på dig; så även om du blir baktalad av små själar, fortsätt med att göra gott och att leva ett Sant Liv i Mig, till sist kommer det att bevisas att dina anklagare har haft fel… var tålmodig, tvivla aldrig på Min Kärlek;


1 Röster som ifrågasätter dessa budskap, men Herren räddar mig från varenda en av dem;
1.
2  SLIG budskapen
2.
3  SLIG budskapen
4 Förklaring av symbolismen kring Karyatid: flickor från staden Karyai i Grekland, ansågs vara särskilt vackra, långa, starka och kapabla att föda starka barn. Avbildades som kolonner på hus;
5 Jesus nästan skrek här;
 

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message