DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den Helige Ande som upplyser Skriften för er

13 september, 2002

Att känna och förstå Gud endast genom Skriften är inte tillräckligt; man måste tränga in i Gud för att kunna förstå och känna Gud. Det är detta som kallas ”att smaka Gud.”

ja, Jag behöver ta form i ert hjärtas innersta lika mycket som ni behöver förvandlas i Mina djup;

barn, Jag är Jahve, och Jag gläder Mig över att besöka dig i din fattigdom; Vi har gett dig frihet genom att dra upp dig med rötterna från mörkrets dal för att du skulle leva i Vårt strålande Ljus;

inse nu att du står i din Konungs tjänst; inser du att Jag har klätt dig i Min härlighet, mättat dig med Min strålglans, så att du har fritt tillträde till Mina Kejserliga Gårdar? var förtröstansfull när du samtalar med Mig och ta emot Min ynnest med glädje!

saliga är de som har ett barns hjärta och inte tvivlar på något av dessa Budskap som kommer från Visheten, och som heller aldrig kommer att tvivla; dessa har öppnat sig för nåden och fått ta emot Mitt Ljus inom sig; Han som uppenbarar sig för människosläktet på ett så outsägligt sätt är ingen mindre än er Skapare, som genom Sina Ord har fört många tillbaka till ett sant liv med Mig;

Jag är Den som uppmanade dig att lyfta blicken mot himmelen och inte synda mer; Jag har upprepade gånger gett dig full kunskap om Mig Själv för att du, genom att känna Mig, också skall ärva Mitt Rike; Jag har aldrig talat hårt till dig utan Jag har behandlat dig milt, med en mildhet som inte är av den här världen; Mina Ord är samstämmiga med undervisningen i den Heliga Skrift;

saliga är de som har tagit emot denna verklighet utan att pröva Mig och som inte har behandlat Mitt sändebud hänsynslöst, de kommer att få en profets lön; ni har säkert hört tidigare att Mina sändebud talar i Mitt Namn, och de som inte tror dem utan behandlar dem som bedragare, eller till och med anklagar deras uppdrag, syndar mot Mig som talar genom dem;

som Jag har betonat tidigare har Jag inte sagt något som motsäger den Heliga Skrift, men alla Mina Ord som Jag uttalat är samstämmiga med vad Jag redan har givit er, ändå verkar det som om många inte trängt in fullständigt i kunskapen om Mitt Ord;1 hade de gjort det, skulle de ha känt igen Mina Oden i denna tid; de skulle ha sett Min Bild i Mina Oden, som inte skiljer sig från Mitt Ord som har givits er; sannerligen, ingen kan tränga in i och förstå detta mysterium, mysteriet att er Gud talar och är alldeles levande bland er i era dagar, endast genom att läsa den Heliga Skrift;

för att tränga in i Mitt Ords djup behöver ni mer än så; andlig kunskap får ni genom den Helige Ande som upplyser Skriften för er; har ni hört talas om någon som läser på natten när ljuset är släckt? bara när ljuset är tänt kan man se orden och läsa; utan ljus ser ni ingenting, utan den Helige Ande som överskrider tanken och vars ljus övergår alla stjärnbilders ljus, kommer det som Vishetens säger och ger uttryck för i Mitt Ord att förbli dolt för er; endast den Helige Ande ger det nödvändiga ljuset i ert sinne för att förstå himmelska uttalanden; annars kommer Mina Ord att förbli förseglade och tillslutna; detta är orsaken till att så många inte känner igen Mig i detta Kärlekens Ode;

Skriften återspeglar Min Gudomliga Bild, som Jag har sagt, och om ni idag inte kan se Mig i Mina Oden som Jag ger er i kärlek av Nåd, är det därför att ni ännu inte har erfarit Min ömhet, inte heller har ni någonsin smakat Min sötma; er så kallade kunskap hindrar er från att se Mig; salig är han som har öppnat sitt hjärta för Mig och tagit emot Mig i hjärtats enkelhet, han kommer inte att läsa Mina Oden som endast ord, men som kraft och som den Helige Ande och som fast övertygelse; och Jag skulle vilja tillägga, Mina Oden som sjungs för er är en levande kraft för er som tror på dem;

skapelse, Jag önskar att ni alla skall se Mig, det är därför Jag ständigt uppenbarar Min Kärlek för er alltsedan den dag då ni kom till; kommer Jag en dag att få höra er säga: ”pris ske Gud som har visat oss Sin gränslösa Barmhärtighet, och som har låtit oss få smaka Sin Godhet; om Han inte hade uppenbarat Sitt Heliga Ansikte i våra hjärtan, hade vi tillhört dem som tror att de kan upptäcka Dig enbart genom världslig visdom och egna studier; Din skatt, Herre, är dold för forskarna med deras lärda kunskap, för dem som gör anspråk på att känna Dina mysterier och andliga ting, när de i verkligheten inte känner Dig;”

Jag har lärt er att fästa era tankar endast vid himmelska ting för att ni skall blomstra, och Jag har visat er ert nya jag; Jag har med förtjusning predikat för hela världen utan att göra någon åtskillnad; Min avsikt som Fader, är att försköna Min skapelse och förnya den, och förvandla era liv till en ständig bön; varför då allt detta larm omkring Mitt Namn? varför tillåter ni er att förlora ert lugn och styras av världen? er gudomliga verklighet skulle vara den Treenige Guden och ert liv borde kretsa kring himmelska inspirationer och vara väl fördolt i Min Son, Jesus Kristus;

kan någon av sig själv upptäcka Mina omätliga Skatter? om han inte får ett ljus av inre förståelse, kommer han att förbli i mörker; Jag upprepar: saliga de som tror på Min Barmhärtiga Kallelse, de skall vinna Min vänskap och Min förtrolighet;

vem är Källan till Kristen kunskap, profetians Källa? det är den Helige Ande som undervisar och använder alla medel för att förvandla och förnya Min skapelse; och de som har fallit i sömn och förnekar profetian i er tid, fråga dem om de har förstått Skriften och vad den förkunnar;

Jag har smort profeter för att förkunna Mina Ord till Tidens slut; Jag har utrustat dem med Elias ande; men har ni då inte läst att ”profeter skall efterträda honom?”2

den som har öppnat sitt hjärta för Mig och frivilligt låtit Mig ta honom i besittning, har skördat livets skörd; Skriften blev för honom en öppen bok och ett gudomligt Ode, ett levande Ord, en vision av Gud, en gudomlig klädnad för er själ; hans inre fick ljus genom Min Närvaro i honom, som upprättar Mitt Rike i hans hjärta; varje mysterium som verkade fördolt kommer att avslöjas och Skriften kommer att ljuda som en stark och hörbar sång i era öron; det är Jag, er Brudgum,3 som stiger ut från Mina Kejserliga Gårdar för att vända era hjärtan till Mig för Mitt eget kärleksfulla syfte;

var medvetna om att er generation ständigt förolämpar Mig och undervisas av den onde att lyda allt som motsäger Min Kärleks Lag, som dock kommer från den Gudomliga Sanningen; detta så onda släkte följer varje vind och vandrar längs varje sidospår som Satan dragit upp; nu har Min Son och Jag gett er alla lysande tillfällen att återvända till Oss genom ånger, av medkänsla och barmhärtighet, men ack ... så många av er har blivit vilseledda av sitt eget övermod ...

det står skrivet:4 ”för den styvsinte går det illa till sist, och den som älskar faran dukar under för den;” världen erbjuder er idag mycket fördärv, därför är det bättre för er att luta er mot Mig som är er Sköld och säga: ”låt oss falla i Herrens Händer, inte i människors; ty lika gränslös som Hans Storhet är Hans Barmhärtighet;”5

ack, onda böjelse, trots alla dessa Oden och varningar ångrar sig inte jordens folk, inte heller upphör de med sina synder, mycket få följer Min Kärleks Lag och gör det som behagar Mig; Jag böjer Mig ständigt från Mina Himmelska Gårdar ned till dig, släkte, för att dra dig upp ur ditt träsk; Jag har sänt dig Mina sändebud som doftar av blandad rökelse och som förberetts av änglar att bära Mina gudomliga Oden på sina vingar; de som smakade Mina Ord har valt rätt väg; hur strålande har de inte blivit sedan de smakat Mina Ord, söta som honung i deras mun!

genom alla dessa år har Jag förberett och dukat fram en överflödande festmåltid av andlig föda; Gudsfruktan och dygd var Mitt Kärlekstema till er; för Sanningens sak har Jag rest dig upp, släkte, med Min Spira; har ditt hjärta alls blivit berört? ljuvlig är melodin till denna ädla Sång, men har ni hört den? har ni inte hört hur Jag riktat Mitt Kärlekstema till var och en av er och smort er med glädjens olja? har ni inte förstått hur Jag har smort er under alla dessa år? stanna upp en stund och tänk efter, och förstå att Jag är Gud i Ära och Glans;

ve det håglösa hjärtat som inte har någon tro, ty sådana kommer inte att ha något skydd på Min Dag; och ve er som har förlorat viljan att härda ut i dygd och rättfärdighet; vad skall ni göra när Herren besöker er? vad har ni att säga på Herrens Dag? kommer ni att kunna uthärda Eldprovet?

nu är ni fjättrade vid denna värld till kropp och själ; Satan släpper er inte i sitt raseri, utan håller er som fångar i sina fängelsehålor för att hindra er som fallit ur nåden, från att ångra er; iklädda hans slöja har ni blivit hans byte; er ånger skall bryta era kedjor och kasta iväg horder av onda andar som bor i er, medan andra hotar er så ömkansvärda själ;

i ert elände saknar ni viljan och kraften att besegra er fiende och kasta av köttets bojor som binder er vid denna värld; idag, i denna Barmhärtighetens tid, erbjuder Jag er nåd som en gåva och som en underbar väg som leder till Mig;

– Jag lovar att bära er på Mina axlar under ert tillfrisknande;

– Jag ger er frid och vila, för med Mig skall ni inte känna möda, inte heller trötta ut er;

– Jag ger er Mina Änglar som skall förbinda era sår med outsäglig ömhet, sår som tillfogats er själ genom denna världens lidelser; De skall hjälpa er i ert tillfrisknande, föra er tillbaka till livet och återställa er skadade själ till ett nytt liv i Mig;

– Jag ger er en plats i Mitt Hjärta, där ni skall blomstra i ett djup av kunskap från Visheten; Jag skall överösa er med ovärderliga gåvor, liksom en brudgum överöser sin brud med gåvor; och Jag skall visa Min Kärlek till dig, Min brud, medan Jag sluter dig i Mina Armar och sjunger för dig dessa Oden om Min skapelse och om hur du blev till; Jag skall avslöja för dig mysterierna som fanns innan jorden blev till, innan naturen föddes, och medan Jag uppvaktar din själ kommer du att säga till Visheten: ”min Syster!” ja, Jag skall befria dig som en fågel ur snaran, lösa dig som gasell ur en fälla, om du är villig att vända dig till Mig och erkänna Mig i din ånger;

– Jag ger dig Mina ballader och den fördolda nåden att vara i Min Närvaro, bara du och Jag;

– Jag låter din själ vara i ständig lek med Mig, och som en Far som med glädje ser sin sons utveckling och växt, skall Jag, som en örn, vaka över Mitt Rike när det tar gestalt i dig;

– Jag ger er det som ni kallar oåtkomligt och ouppnåeligt, och som endast Jag kan erbjuda, något som befinner sig långt bortom mänskligt räckhåll, en väg som inte har trampats av stolta hjärtan, en väg där ingen filosof någonsin vandrat; inget guld, ingen kristall kan någonsin mätas med värdet av vad Jag ger; det kan inte heller köpas med mängder av äkta guld, inte betalas med någon vikt av silver, ej heller prissättas som renaste guld eller dyrbar onyx eller safir, ty Helig Vishet kan inte värderas, Jag ensam äger Henne och ger Henne åt vem Jag vill;

Helig Vishet, osedd av mänskliga ögon, ändå strålande i Sin glans, skall Jag ge åt er om ni värjer er för synden och flyr från det onda, om ni ångar er och begrundar vad som varit falskt; och om ni frågar: ”säg mig, Fader, säg mig, varifrån kommer Helig Vishet? var finner man insikt, eftersom den befinner sig utanför allt levandes kunskap och är dold för hela skapelsen?” då skall Jag svara dig, Mitt barn: ”Vishet? det är Herrens fruktan; insikt? - att hålla sig borta från det onda;” för de människor som Jag ger Vishet, kommer mörkret att få ett slut, eftersom Visheten gläds åt att dra dolda hemligheter fram i ljuset, medan de betraktar de osynliga, sköna ting som nu blivit synliga i Vishetens strålande Ljus;

finn därför glädje i Mig, ty Mina lagar är ädla och rena, och Jag härskar med mildhet och ömhet; med nåd omsluter Jag dem som omvänder sig; Jag stöter bort all illvilja och allt fördärv, men Min Ande frikänner alla som erkänner sin synd och gör slut på de illvilliga, onda andarna;

Jag är inte någon världslig härskare, Jag är en Rättfärdig Härskare, med ädla påbud och goda stadgar fyllda av glans och majestät, ändå är Jag mild och ödmjuk i Hjärtat; och för att ditt hjärta skall jubla och glädja sig erbjuder Jag att återställa din syn så att du kan mätta dina ögon med åsynen av Mig, din Gud; i bävan kommer du då att ropa till Mig; ”prisad vare den Treenige Guden, trefalt Helig! ära åt Honom som har lyft upp min själ genom att göra stora ting för mig! Heligt är Hans Namn; Jag prisar min Gud som har återupprättat min aningslösa själ genom att låta mina ögon få se Ditt Ansikte; och liksom Job vill jag sjunga: ’Jag hade syndat och lämnat de rättfärdigas väg, men Gud har inte straffat mig som min synd förtjänade; Han har räddat min själ från avgrundens djup och låter mitt liv få fortsätta i Ljuset;’ ser ni, bröder? ser ni? allt detta gör Gud genom tidsåldrarna för människosläktet; Han räddar själar från avgrunden och låter livets Ljus lysa klart över oss;”

Jag skall låta er få se er Gud som talar till er idag; en syn som ni aldrig kommer att glömma; uppfylld av ånger6 vid denna ljuvliga syn kommer din själ att brinnande av iver ropa till Mig:

”min Herre, Du vet att jag är tillintetgjord i mitt inre nu, men att jag samtidigt brinner, Herre; Jag såg Dig och jag brinner av gudomlig Kärlek som långsamt förtär mig; Strålande Sol, Du drog mig, avskyvärda syndare, till Dig utan att betänka att jag kunde förringa Din Spiras värde; Du tillät mina syndiga ögon att betrakta Ditt Majestät, Din Skönhet som övergår den vackraste Ängels skönhet, och när jag såg detta Under, sårade Du mig bortom alla ord; oförmögen att stilla min törst gråter jag och mitt dilemma gör mig eländig; Din strålande Närvaro fick mig att längta ännu mer efter att lära älska Dig och för evigt vara sammanflätad med Dig; min smärta har ökat och jag ber Dina Änglar att ge mig lindring, men när jag tänker efter, låt Dem inte göra det, låt denna eld fortsätta att såra mig, låt min törst efter Dig, O människosläktets Älskare, antända hela min varelse, låt Ditt gudomliga besök öka min törst efter Dig så att jag längtar ännu mer efter Dig;

”Din Allmakt har ingen like, ingen! Du såg på mig och våra blickar möttes; Dina ögon, klarare än två ädelstenar, fångade mina; från Dina Ögon utgick då två ljusstrålar som upplyste min själ som om tusen stjärnbilders strålglans hade kastats in i mig, och varje mörker och dyster skugga i min själ bleknade bort; förvirrad över att plötsligt ha fått Ljuset från Din Nåd, blev Din härlighet outhärdlig inför kött och blod; då blinkade Du åt mig, och jag greps av svaghet; det var som om golvet under mina fötter gungade; Din Kärleks uttryck gör mig svag i hjärtat, för de är, min Herre, alltför överväldigande för att min arma själ skulle kunna uthärda dem; kan någon mäta överdådet i Din Storhet och Din outsägliga prakt? vem har sett Jahve utan att svimma av sinnesrörelse? Jag förblir kraftlös inför en sådan extatisk Skönhet ...”

säg Mig då, du varelse som Jag älskar och finner Min glädje i, hur är det att upptäcka Mig inom dig? hur är det att falla i den Allsmäktige Gudens Händer? hur vill du beskriva det? säg Mig, Mitt Hjärtas älskade, hur är det att höra din Skapare sjunga Sånger och Hymner för dig och endast för dig, medan du är i kontemplation inför Mig? hur är det att veta att Han som sjunger för dig, som bor i ett oåtkomligt Ljus och håller allt i Sin Hand, ryms i ditt hjärta utan att begränsas därav? hur är det att bli tvättad i Mina skimrande vatten och nedsänkas i Mig?

var alltså vid gott mod, och lev ett gudfruktigt liv; Min glans har ingen like, att samtala med Mig lämnar oförglömliga minnen i dig; att betrakta Mig tillfredsställer din törst utan att någonsin släcka den, det snarare ökar den; det är bara i det Saliga Skådandet som din själ kan bli tillfredsställd och törsten släckt i Min Närvaros fullhet; utan Min Barmhärtiga hjälp, varelse, skulle din själ ha tillintetgjorts innan den ens föddes; utan Min hjälp skulle ditt liv vara ödelagt, livlöst, totalt avskuret från Mig, Gudomen! ack, om din själ bara visste vilka faror den dagligen är omgiven av!

7 öppna dina sinnen, Vassula, och ta in Mig;8

O Välsignade Herre,
Du är Den som oupphörligt bländar min själ
Du strömmar i mig som en lysande Flod
som upplyser min själ
och ingjuter i mitt hjärta det Ljus som jag lever av;

Jag är fortfarande förstummad över Ditt val
och över att Du förenat Dig Själv med min själ,

att Du förenat Din Ande med mitt hjärtas innersta;

Du har gjort den Heliga Skrift levande för mig,
och Dina ord i Den har blivit hörbara
och tydliga för mitt hjärta och sinne,
ord av Gudomligt Liv;

Du har förverkligat det som var ouppnåeligt:
Himmelriket ...
Du har gjort Ditt Ord påtagligt,
så att jag i sanning inser att den Treenige Guden är en enda Gud;
och att alla Tre är av ett och samma Väsen, 
samma Makt och samma Kunskap ...

Du har avslöjat de dolda planerna,
gömda i Din Kärleks djup,
och lärt oss att också våra kroppar kan bli strålande
som Ditt Gudomliga Ljus;
och få del av Din Sons gestalt;

Du har gjort min själ
fullt medveten om Din Närvaro,
och sedan dess
har Din Vänskap sårat mitt hjärtas innersta,
Din blick har tillintetgjort mig;

Sinnesförnimmelser och Förnuft, vad behöver jag er till?
Din Eld, Gud, har förtärt mig
och reducerat mitt ego till aska;

Jag är förgänglig, omgiven av förgängliga ting,
men Du bryter naturens lagar
och nya under visar sig dagligen genom Din Hand;

och vem som än närmar sig Dig
antänder Du, och han flammar upp,
men med ett löfte:
att han inte skall förvandlas till aska ...

Salig är den som kunnat omfatta Dig
och omfamna Dig,
dygd och gudomlig Kärlek skall bli hans dagliga bröd;

O Gode och Kärleksfulle Fader,
som inbjuder var och en av oss
att oskiljaktigt förbli i den Heliga Treenigheten
och att bli gudar genom delaktighet,
och som gör det möjligt för oss att nå fram
till Din Sons, Jesu Kristi, Gudomliga likhet;

Min själs Liturgi, Mitt hjärtas Katedral,
Universums Välluktande Rökelse,
skoningslöse Bågskytt, Gudomliga Ode,
Avgrund av gränslös Kärlek,
Strålande Krona, vår själs Andliga Väldoft,

Trefalt Heliga Ljus,

Jag förmår inte längre uttala något begripligt ord ...
eller lovprisa ...

o, Vassula, Jag kommer att sjunga för dig under alla dina livsdagar; upptäck Mig inom dig; upptäck Mitt Rike i ditt hjärtas mitt; upptäck Min Storhet inom dig; så säg Mig, säg Mig,vilket är din tidsålders stora mirakel? säg Mig, säg Mig!

Våra dagars stora Mirakel
är att Du har stigit ned från Himmelen
och visat Dig på ett eller annat sätt för syndare;

det stora Miraklet
är att Den Helige, som övergår vårt förstånd och vårt förnuft,

besöker oss och talar till oss;
Han är bland oss och med oss;
Han talar på olika sätt;

Han botar de sjuka; Han uppväcker de döda;
Han överväldigar oss med Sin Undervisning;
Han besöker de fattiga; Han befriar de fångna,
och Han tröstar förkrossade hjärtan;

detta är vår tids stora Mirakel ...

du har talat väl;
O Domedag! när Min Son skall stråla på himmelens skyar!

salig den som tror på Mina Ord och för vilken denna Dag inte bara är ett symboliskt uttryck! salig är den som inte smädar det som kommer från Anden och förlöjligar det; när Min Ande förklarar att ‘Eld’ snart skall komma över syndare;

hur många fler underverk måste Jag göra för att ni skall bli nöjda och Jag får höra från er: ”Jag är ledsen över att ha syndat;” låt Mig få höra dessa ord:

”min själ törstar efter Gud,
men min tunga förledde mig att synda;
men nu har mitt hjärta fått ljus
och det glöder inom mig,
sedan Du besökte mig;

”Du som är den skönaste bland alla människor och änglar,
fullkomlig i skönhet
och förunderlig i nåd,
klädd i klaraste safirer,
låt Dina lågor helga alla som närmar sig Dig;
rena mig från min skuld och låt Ditt Heliga Ansikte lysa över mig;
rena mig från synd och öppna mitt öra
till att höra och förstå Dina Oden som sjungs för oss;
amen;"

på detta skall Jag svara: ”Jag skall aldrig svika dig, Mitt barn; kom till Mig och vila i Mig; har du inte förstått att Jag är Eld? en Eld som antänder allt Jag griper tag i; var och en som grips av Mig, vacklar i lågor av gudomlig Kärlek;

”har Jag inte gjort Min Eld känd i Skriften? har Jag inte förkunnat den flera gånger i detta Ode? 9 fastän din ande i sin syndfullhet kommer att skrynklas ihop i fruktan och outhärdlig smärta när den känner igen Mig, kommer Jag samtidigt att låta dig känna Min Väldoft, och trots förskräckelsen över att se sig själv naken och i förfall på grund av synd och överträdelse, därför att hon inte följt Min Kärleks Lag, kommer din själ att fröjda sig över att Jag, hennes Skapare och Gud, besöker henne;

”när denna dag kommer över dig, den dag som Jag kallar Herrens Dag, kommer de fjäll som täcker dina ögon att falla av och du kommer att se ditt sanna jag; Min Eld kommer att tillintetgöra dig i din bestörtning; men sucka inte av fruktan, var vid gott mod, för hur skulle du annars kunna se dig själv vid Min sida? varje återstående ond böjelse kommer att oskadliggöras; denna rening skall omvända din själ till att inte planlöst satsa på det ena efter det andra, utan på Mig, som är din ende gudomlige Brudgum;”

Jag tror inte att många av er har förstått vad Herrens Dag innebär; när fågelns röst har tystats och sången inte hörs, vet att Jag i denna tystnad skall kalla till doms alla era fördolda gärningar, goda och onda; Herrens Dag kan jämföras med en mindre dom; en Rening av Min Eld, som skall leda er själ in i Min Härlighet och till fullkomlig förening med Mig;

när en själ är fläckad och besudlad av synd, motbjudande för Mig och för Mina Änglar, Helgon och de heliga, kommer Mitt besök att försätta henne10 i vånda och smärta och hon kommer inte att undkomma Min Dag; hur skulle Jag annars kunna göra din själ oförgänglig och fri från synd? hur skulle Jag annars kunna föra dessa själar till ånger? endast när Jag klär av dem nakna med Min Eld och de ser i vilket tillstånd de befinner sig, först då kommer de att inse att de var i Satans våld;

dessa själar, i vilka Min Gudomliga Eld kommer att brinna för att rena dem med denna immateriella Eld, skall Jag förtära, och uppväcka dem, och slutligen göra dem medvetna om hur de håller på att förvandlas; förvandlas med smärta men också med glädje, genom Min Kärleks förvandlande Eld;

var och en som till kropp och själ redan äger Mig och som Jag äger, kommer inte att drabbas av Herrens Dag, och de skall inte heller uppleva den; varför? därför att den Helige Ande redan låtit dem känna av Sin väg i dem; de har redan upplevt hur Herrens Dag kommit över dem; man kan lika väl kalla det Dagen för Mitt Besök; efter den Dagen kommer ånger och lydnad för Min Kärleks Lag att vara temat för dem som Jag skall pånyttföda genom Min Eld; Jag skall mjuka upp själar som nu är hårda som sten och värma de hjärtan som är kalla som is, och Min Närvaro kommer omedelbart att märkas i deras uppståndelse;11


1 Den heliga Skrift.
6 Smärtan över att ännu inte vara helt i det Saliga Skådandet, och i Himlen.
7 Plötsligt gjorde Gud ett uppehåll och vände sig till mig och talade till mig.
8 Jag förstod ’ge Mig fullständig uppmärksamhet’, inte så att jag inte gav Honom min uppmärksamhet.
9 Budskapet den 15 september 1991.
10 Henne och hon syftar på själen.
11 Det tog flera dagar att avsluta detta långa budskap.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message