DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt rike i er

30 juni 1999

Jag har med glädje undervisat dig dessa dagar om hur alla Mina söner och döttrar kan bli gudar genom delaktighet om de skulle tillåta Mig att ingjuta Min Gudomliga Kärlek i dem; Jag vill utbreda Mitt Rike i dem och ta dem i besittning, liksom Jag vill att de skall ta Mig i besittning;

om de inte motsätter sig Min Helige Ande, skall Han ta dem i besittning och omvandla dem till en blomstrande trädgård; Han skall fylla dem med dygder och utföra under i dem och låta Kristi fullhet växa till i dem; om de tillåter Mig att ingjuta Mig Själv i dem, skall Jag göra dem till Mina adopterade söner och döttrar;

Jag uppenbarar Min Nåd för er och frälsning har getts åt er genom Min Son, Jesus Kristus; för att göra er fria offrade Han Sig för er; för att ni skulle få del av Gudomligt Liv instiftade Han den Heliga Eukaristin för att helga er med Sin Kropp och Sitt Blod; ni tar inte del av vilket bröd eller vin som helst, utan ni tar del av Gud Själv; om ni bara ville begrunda detta Mysterium och förstå det helt och fullt!

den Oåtkomlige Guden är Åtkomlig för er, den Osynlige Guden är synlig för er, redo att gudomliggöra er; Han vars storhet övergår alla änglahärar och alla varelser och allt som har skapats, står till ditt förfogande, skapelse! Gud Själv erbjuds åt er för att ge er tillbaka er gudomlighet och gudomliggöra er själ så att ni kan gå in i det Eviga Livet;

om ni tillåter Mig att flöda i er, skall Jag låta er förstå alla de ting som är osynliga för er, och därigenom föra er själ till fullständig omvändelse, denna omvändelse kommer att förvandla ert så ömkliga och nedsmutsade tillstånd genom en ren, upphöjd förvandling av kropp och själ, så att ni blir redo att ta del av Honom som ni anser vara Ouppnåelig och Oåtkomlig;

Han som sitter i ära på Min högra Sida, Han som du, dotter, kallar ’min Liturgi!’ ger Sig Själv åt er, för att ni skall äta Hans Kött och dricka Hans Blod, och så bli kött av Hans Kött och ben av Hans Ben;

Jag skall utföra Min Kärleks verk, när som helst och för den som önskar, om de ropar till Mig:

”kom, och gör mig till Din egendom
och till ditt adoptivbarn!”

och innan någon i Himmelen gör en rörelse, kommer Mitt Rop att höras av alla:

”frikänd!”

då kommer också du, Mitt barn, att växa från Mina källor och bli till gud genom delaktighet;

Jag skall inte vara som ett fartyg som skär genom vågornas svall utan att lämna något spår efter sig; nej, Jag skall låta alla höra dig och veta att den Treenige Guden nu lever i dig och är fördold i dig; Vår livgivande väg genom dig kommer inte att gå obemärkt förbi, för du kommer att prisa Mig och säga:

”av min Fader har jag fått lära mig att äga Gud; Gud är min Fader, det är Han som har fött mig och gjort Sig känd för mig, utan att förlora Sin transcendens; Han, vars Storslagenhet är upphöjd i hela Hans skapelse, har fyllt mig med Sin Kunskap; den Treenige Guden som omsluter alla varelser och fyller alla ting med Sin Klarhet utan att rymmas inom deras gränser, har gett Sig Själv åt mig och befallt allt inom mig att vara gott, och nu är min själ nöjd och tillfreds över att, trots min uselhet, ha blivit fylld med Gud;”

ja, var glad! gläd er, alla ni som hör det melodiska ljudet av Min Röst och mätta er av Mig;

O, min Herre,
Din Dopkyss
gjorde slut på mitt uppror;

min Herre visar Sin Storhet
som Han gjorde från första början;

Hans Skattkammare är öppna,
och Hans Skatter flyger ner från Himmelen som fåglar,
medan visar Sina Tecken på Himlen;

över himlen bildar dessa Skatter en strålande syn;

Vi behöver bara be om dem,
och Vår Fader kommer att ta dem
med Sin Egen Hand från Himmelen
och placera dem i vårt hjärta,
så att vi därefter skall kunna
uttrycka tankar värdiga Hans Gåvor;

och Jag vill lägga Kunskap i er så att ni lär känna Mig som Trefalt Helig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message