HOME INDEX
KI FOGJA FEL KERESZTEM DICSŐSÉGÉT?


1998. november 11.

Jóságos Uram!
Kérlek jöjj, és munkáld meg akaratomat,
hogy a Te akaratoddá váljon!
Tisztítsd meg és alakítsd át,
hogy egyedül a Te isteni akaratoddá legyen!
Jöjj és semmisíts meg bennem mindent,
ami megbánt Téged, hogy könyörületed
tisztává és elfogadhatóvá tegyen
számodra az ítélet napján.

Jézusom, Te végtelen szeretetedben
meghaltál értem,
hogy életet és boldogságot adj nekem,
és bejuthassak országodba és dicsőségedbe.
Jelölj meg engem mint Tiédet mindörökre!

Én papom! Cseréld szeretetből font koszorúra töviskoronámat, amit e nemzedék oly örömmel erőltet rám, és újabb Getszemáni szenvedésekbe kényszerít engem. Túláradó szeretetemben és a Getszemániéhoz hasonló szenvedésemben írtam nektek ezeket az oldalakat, azért, hogy higgyetek Szentlelkem hatalmában, aki most tanúságot tesz. Nyújts nekem tiszteletet szívedben, Paraskevi! 1

Add nekem idődet, hogy ismét leírd szavaimat, melyek tele vannak sóhajjal és szomorúsággal. Ne hagyd abba az imádságot, és lelked egyedül az én változatlan istenségemre figyeljen! 2

Ó gyermekem... légy mindig türelmes, és én a te türelmed által továbbra is kiáradok a száraz földekre, isteni szeretetembe merítem őket, és mennyei harmattal adok növekedést ott, ahol most csak szárazság van. Csillapítsd szíved aggodalmát! Bízz bennem, a te Teremtődben, mert én nagy dolgokra vagyok képes. Végtelenül gazdag vagyok kegyelemben és erényben, ezért meghívlak, menyasszonyom, hogy oszd meg Vőlegényeddel eljegyzésünk dicsőséges ajándékát, vagyis fenséges keresztemet... 3

Jöjj készségesen, mint minden időben, amikor ölelésembe hívlak!... 4 Engem megölelni annyit jelent, mint keresztemet átölelni... És most hadd leheljem beléd isteni Szavaimat: Mondottam neked, hogy amikor engem átölelsz, akkor keresztemet öleled át, és ebben az ölelésben világosságomba merítkezel. Az út, és újból elmondom, az egyetlen út, ami elvezet téged ahhoz, hogy velem az isteni szeretetben egyesülj, az, amikor önként és szeretettel átöleled keresztemet, ami jól tudod, hordozza annak szenvedéseit, de örömeit is, és elvezet téged a Kálváriára, ahol lelked fel lesz magasztalva. Az én édes ölelésemben örömet lelsz, de legnagyobb örömed mind között az lesz, amikor ráébredsz, hogy te az én kínszenvedésem mása, a legfőbb Áldozat része, az én részem lettél: a szeretet újabb áldozata, újabb élő feszület, újabb rabszolga, akit váltságdíjul adnak a világért. És az én ölelésemben lelked erőt és olyan erényeket merít belőlem, melyek hozzám hasonlóvá tesznek téged. Lelkem szerelmeseként szíved dicsérő himnuszokat fog zengeni, melyek eljutnak a magasságokig és az Amen füléig, és így dicsőítést kap a te Háromságos Istened...
Ki fogja fel teljesen napjaitokban keresztem dicsőségét? Igen kevesen!

Ezért jövök el általad, hogy a szenvedésen keresztül tanítsam a világot. A lelkek után való szomjúságomban és nagy fájdalmamban, mert látom, amint a lelkek az örök tűzbe hullanak, mindenkit felszólítok ebben a világban a megtérésre, és felszólítok arra,hogy készüljön fel országom dicsőséges földi uralmára, amelyben az én isteni akaratom lesz mindennapi életetek lényege és a homlokotokon lévő jel. Belekiáltok lelketek éjszakájába. Időnként betekintek szívetek ablakán, reménykedve, hogy e szavakat hallom tőletek:

"Jöjj, szeretett Megváltóm, jöjj és nyisd fel alvó szememet, fordítsd szívemet a Te jóságod felé, és szakíts el a bűntől! Jöjj, és nyisd meg az erények kapuját számomra, hogy beléphessek, és tisztelettel leborulhassak Háromságos dicsőséged előtt! Lelkem Kedvese, dicsőséges Szavaddal adj újból életet lelkemnek!"

És én így válaszolok nektek:
"Nevem dicsőségére sohasem foglak elhagyni benneteket én, aki fenségben a Föld és a menny fölé magasodom, és életet fogok adni nektek."
Adj megnyugvást most nekem, Vassula, bízd rám magad! Pihentess készséggel a szívedben, szenteld nekem idődet! Szeresd azt, akit nem szeretnek és kövesd útmutatásomat! Én, Jézus, megáldalak és mondom neked: benned van az én mennyországom! Holnap folytatom üzenetemet. ICÖLELED MAGADHOZ KERESZTEMET!


(A következő napon Jézus újból eljött és diktálásra szólított, ezért szívem örömmel üdvözölte Ót e szavakkal:)

Túláradó szeretetedben, irgalom Ura, isteni gyengédségedben jöjj hozzám! Megjelölt rabszolgád rendelkezésedre áll.

Az a megtiszteltetés ért téged, hogy meg lettél jelölve, rád írtam, hogy hozzám tartozol, hogy az én birtokom vagy... Ezek a jelek nemesek és felbecsülhetetlen az értékük. Azok előtt fedem fel, akik előtt akarom. Testi szemmel nem láthatók, de a kegyelem által, a lélek szemével igen. 5

Azért jöttem a világba, hagy szolgáljak, és nem azért, hogy nekem szolgáljanak. Isten létemre kiüresítettem magam, hogy magamra vegyem a rabszolga állapotát.

Ahogy Atyám engem, akaratommal megegyezően, ajándékul adott nektek a ti megváltásotokért 6, én a ti időtökben az én céljaim megvalósítására hívom, és üdvözítő tervemhez emelem, a magam másává alakítom választottaimat.

Jóval teremtésük előtt kiválasztottam őket, hogy az én igaz képmásaim és tervemnek, a szeretet tervének munkatársai legyenek. Abban a megtiszteltetésben részesülnek, hogy megjelölöm őket ugyanazokkal a jelekkel, amelyekkel én lettem megjelölve, hogy egészen az enyémek legyenek, és ezáltal megmutassam a világnak, hogy ők valóban az enyémek, az én ivadékaim...

Ezért, ha ők üldözést szenvednek, ha leköpik és megfenyegetik, ha félreértik, megrágalmazzák és támadják őket, tudd, hogy az enyémek. Csontok ők az én csontjaimból, testek az én Testemből. Meg vannak jelölve mindazokkal a nemes jelekkel, amelyeket én kaptam a ti megváltásotok érdekében. Ezekre az értékes lelkekre is folytonosan rátaposnak a ti érdeketekben, istentelen nemzedék. Nap, mint nap irtják és ítélet alá vonják őket, még Egyházam képviselői is!

Miként a juhokat, őket is minden idők szentjeinek és prófétálnak vágóhídjára viszi azoknak a hamis vádja, akik azon a napon szerepet vállalnak... és azok mily ügyesen játsszák ki szavaimat annak érdekében, hogy megmagyarázzák hitetlenségüket! 7

Nem tetszik nekem magatartásuk. Az egész emberi nem ellenségeivé válnak, mivel megakadályozzák választottaimat abban, hogy akaratomat népem tudtára adják és újjáépítsék házamat 8. Így azok az elnyomók mindenkor elérhetik gonosz céljaikat.

Ahogy mondtam, Vassulám, úgy adlak minden népnek, mint az én adományomat, vagyis az ő javukra, hogy visszhangozd az én Szavamat és szolgáld az Egyházat. Az örökkévalóságtól fogva az volt a szándékom, hogy te az én igazi képmásom légy, vegyél részt szenvedéseimben, hogy majd egykor részt vehess dicsőségemben is. Keresztem világosságánál és az én elgondolásom szerint változtass magatartásodon! Munkálkodj a világosságért, ami ugyanazt jelenti, mint keresztem felmagasztalásáért munkálkodni. Kedvesem, állhatatos lelket adtam neked, hogy az én békémben maradj.
Az éjszaka majdnem elmúlt, és hamarosan nappal lesz!
Ezért bátorság, leányom, bátorság!...

Keresztemmel egyesülve mindezeket az én Nevemben tetted, vagyis az én Nevemben tettél tanúságot üzenetem mellett képességed végső határáig. Azért tetted, hogy beteljesedjék az Írás: "Akik sohasem hallottak és láttak engem, hallani és látni fognak, és akik nem értettek meg, Szentlelkem kegyelmével meg fognak érteni engem." Ezért továbbra is öleld magadhoz keresztemet, juss át a tengereken egyik kezedben szeretet-himnuszommal, a másikban pedig keresztemmel!

Légy az én vidám követem, és ne válj hűtlenné keresztemhez! Továbbra is nyilvánítsd ki akaratomat és mindazt, amit tőlem hallottál és tanultál! Légy az én örömem, légy az én mennyországom!
Ne feledkezz meg arról, amit felkínáltam neked: oszd meg velem az egység keresztjét, és továbbra is maradj isteni Vőlegényed keblébe és az én keresztembe oltva! Szemed lássa meg keresztemen keresztül azt, ami láthatatlan és örök, és ne csak azt, ami látható és egyszer elmúlik. Ezért keresztemen keresztül keresd mindazt, amit keresztem majd a mennyben nyújthat neked! A Szívemben lévő összes kincset megláthatod, ha az én keresztemen, a te megváltásod és a te megmentőd szemén keresztül nézed őket.

Aki hozzám csatlakozott és egy velem, akit én formáltam, és össze van kötve velem, annak szíve bele van oltva az én keresztembe és mindabba, amit keresztemmel együtt el kell viselnie. Aki meg van győződve arról, hogy hozzám tartozik, annak meg kell értenie, hogy ezáltal keresztemhez is tartozik.

Nem olvastad? "Az Istennek tetsző szenvedés üdvösségre vezető megtérést hoz 9, amit senki sem bán meg: a világ szenvedése viszont halálba visz. Lám, ebből a ti Istennek tetsző szenvedésetekből mekkora buzgalom fakadt, sőt mentegetődzés, méltatlankodás, félelem, vágyakozás, buzgólkodás" 10, és ehhez hozzátenném, mily nagy kitartás és erősség fakadt belőle.

Amikor a kegyelem által szenvedést kaptál azért, hogy bánd meg bűneidet, akkor megnyílt lelked szeme, mert szorgalmasan követted hangomat. 11
Vassulám, figyeld meg, miként indítottalak bűnbánatra! Lásd, miként vezettelek keresztemhez! Lásd örömömet, amit akkor érzek, amikor önként sietsz hozzám, majd keresztemhez. Határtalan az örömöm, és eltölt a vigasztalás.

Nem könnyű feladat összegyűjteni bárányaimat, és még nehezebb egyesíteni őket, leányom, de te nekem adtad bizalmadat a reményben, a szeretetben és a hitben, és ezért cselekedhetek általad most én, és terjeszthetem üzenetemet úgy, ahogy én akarom terjeszteni. A te megpróbáltatásaidon keresztül pedig én aratok diadalt, Vassulám. Légy békében! Továbbra is élj keresztem világosságában, és élj igaz életet bennem, Jézus Krisztusban!1 Paraskevi az én második nevem, melynek jelentése: "Készítsétek elő az Úrhoz vezető utat!", de pénteket is jelent, tehát a szabbath előtti napot.
2 Jézus ekkor hosszan felsóhajtott.
3 Megértettem, hogy ez a meghívás a keresztben való osztozásra vonatkozott, de nem csak az osztozásra, hanem arra is, hogy hatoljak be teljesen Urunk szenvedésének misztériumába, mert ezt a felszólítást már meghívásom elején megkaptam. A mi Urunk, a mi Jegyesünk, az emberiség Szerelmese újból leszállt trónjáról, hogy teljesebb ismeretet adjon nekem a kereszt értékéről.
4 Akkor hirtelen elhallgatott, mint aki komoly dolgot akar mondani, hangnemet váltott és így szólt:
5 Ahogy Urunk mondja, a lélek csak a kegyelem által válik képessé arra, hogy a "lélek szemével" meglásson olyan dolgokat, amelyek nem külsők, és a testi szemmel nem láthatók. Még kínszenvedése jegyeit is megadhatja a léleknek, megjelölheti vele a lelket (belső jegyekkel), és a lélek, aki azt elszenvedi, azáltal a legfőbb Áldozat másává válik.
6 Jézus akarata egy volt Atyja akaratával
7 Jézus arra utal, hogy azok az emberek nem törődnek az ő figyelmeztetésével: "A gyümölcseikről ismeritek meg őket", vagyis a prófétákat és a szenteket.
8 {vö. 1 Tessz 2, 15-16}
9 mert bűnbánatra, majd a kereszt átölelésére vezet
10 (vö. 2 Kor 7,10-11)
11 Ez arra utal, hogy 1985-ben egymás után több tisztuláson is átestem.

previous index next