DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Świadectwa » Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy » Prawosławni » Todor Sabev »

Profesor. Todor Sebev, Bułgarski Prawosławny

Teolog, historyk Kościoła i twórca Delegatu Generalnego Sekretariatu Światowej Rady Kościołów

W Swoim boskim planie uratowania rodzaju ludzkiego, Bóg w ciągu całej historii wysyłał Swoich posłanników jako proroków i apostołów, nauczycieli i przewodników, żeby wprowadzić narody na prawidłową ścieżkę, utrzymać pokój i chronić jedności.

W dzisiejszych czasach proroctwa Izajasza (44:3) i Joela ( 2:28) : „Przeleje Ducha mego na twoje plemię”; „I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą i będą mieli widzenia” sprawdzają się w różnorodności charyzmatów. Dary łaski są nadawane kobietom i mężczyzną dla poprawy życia Chrześcijańskiego, czczenia i służenia na chwałę Boga.

Taki duchowy dar (charyzmat) został udzielony Pani Vassuli Ryden dla wypełnienia szczególnego powołania. Z głębokości jej mroków. „Vassula zobaczyła Światło. Pan dotknął jej serca, żeby je oczyścić i uzdrowić. Od tamtej pory, ona, „widzi Jezusa Chrystusa i Dziewice Maryję wewnętrznie” i „jest w stanie słyszeć ich Orędzia.” To wyjątkowe doświadczenie wizji ma świadectwo w 70 zeszytach opublikowanych w siedmiu tomach. Orędzia, które otrzymuje Vassula są pisane przez nią, ale dedykowane „z wysokości”. Jej ludzki charakter pisma jest całkowicie przekształcony.

Orędzia są Bożymi darami duchowego uzdrowienia, miłości i miłosierdzia „skierowane do wszystkich”. Vassula została wezwana do stania się żarliwym świadkiem Chrystusa, niosącym Jego Krzyż „do czterech krańców” zsekularyzowanego świata. Razem z wieloma innymi uczniami, ona ma być narzędziem boskiej opatrzności, echem Słowa Bożego współczucia, pojednania i pokoju.

Orędzia nie są nowym objawieniem, ale przypomnieniem Ewangelii Chrystusa. Podstawowym zadaniem Vassuli jest dzielenie się Dobrymi Nowinami poprzez ogłaszanie w społecznościach i zgromadzeniach modlitwy i medytacji, rozchodzenie się Pism poprzez publikowanie i „przyciąganie dusz do Jezusa Chrystusa”

Zaskakująca natura tego wezwania spowodowała powstanie pytań i oszołomienia w Vassuli, tak samo jak dla jej przyjaciół i słuchaczy. Niektóre z cudów będą wciąż towarzyszyć czytelnikom Prawdziwego Życia w Bogu. Pomimo to, jesteśmy świadomi tego faktu, ze wiele doświadczeń mistycyzmu spotkało się z różnymi ocenami i postawami wewnątrz jednej Chrześcijańskiej tradycji. W czasie całego okresu wojowniczego marksistowskiego ateizmu reprezentowanego przez autorytety stanu w moim kraju, Bułgarii, kobieta z wielkimi darami jak jasnowidz trwała w mówieniu rodakom i obcokrajowcom tajemnic ich przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jej wiara i prorocki głos wstrząsnęły ateistycznymi koncepcjami i zmieniły sposób życia dziesiątki tysięcy. Biskupi, księżą i teologowie osobiście doświadczyli i indywidualnie rozpoznali dary tej kobiety. Ale to nie było w tradycji u Kościoła, żeby wygłaszać autorytatywne oświadczenia na temat tego fenomenu.

Kilka lat temu, byłam bardzo zainspirowany opowieścią o pojawieniu się Dziewicy Marii, co troje moich drogich przyjaciół Protestanckich widziało równocześnie „nie uświadamiając sobie jak to było nadzwyczajne duchowe doświadczenie”, ponieważ to nie była część ich tradycji kościoła!

„My chodzimy dzięki wierze ( 2 Kor. 5:7) i „ przez wiarę rozumiemy..” ( Fleb. 11:3f). Rozróżnianie pomiędzy Duchem Bożym i innymi duchami jest delikatnym obowiązkiem Chrześcijańskim. Zdolność rozróżniania jest także darem Ducha Świętego ( 1 Kor. 12:10-11; I J 4:1) Głównym kryterium sprawdzania duchów jest wiara w Chrystusa jako Wcielonego Syna Bożego i naszego Zbawcy ( 1 J 4:2f).

Właściwie zawartością Orędzi” Prawdziwego Życia w Bogu” jest harmonia z Pismem Świętym i tradycją Kościoła. One są przedstawiane, czytane i medytowane w Kościele, pomagając przy ożywieniu wiary Chrześcijańskiej, odnowie i jedności. Odnośniki są często czynione do Biblii jako źródło prawdy, poznania i mądrości/ Pochwalna część Orędzi ma podstawę biblijną. Bardzo drogie duchowości Prawosławnej są liczne modlitwy, pilne wezwanie do przemiany i żałowania, postu i świętego życia. W centrum wizji Vassuli jest umieszczonych wiele innych fundamentalnych prawd, wartości i nauczań Kościoła. Modlitwa, pokora, dobroć, hojność, pokój, pojednanie i wzajemna miłość w imię Chrystusa są stale podkreślane we wszystkich zeszytach. Boża obfita łaska i czułość są często obecne w kontekście troski i opieki nad jęczącym stworzeniem, ostrzeżenie przed grzechem zepsutej ludzkości, wezwanie do obudzenia się na „bitwę przeciwko szatanowi i jego zwolenników”. Zatem ktoś może poczuć „prorocki ton” i apel do wszystkich Chrześcijan.

Pamiętaj o Błogosławieństwach! Podążaj za Dziesięcioma Przykazaniami! Teraz jest czas na skruchę! „ Żyj jakby to był twój ostatni dzień na ziemi.” „Czy pojednałeś się ze swoimi braćmi i siostrami?” „Nieś Mój Krzyż”. „Szukaj sprawiedliwości i pomóż uciskanym” „ Dobrobyt będzie zmieniony.” „Ewangelizuj z miłością, dla miłości.” Wasza era małej wiary jest martwa. „ Nie przyjmuj owoców szatana, którymi są.. brak jedności i nieczystość.” Bądź czujny i przygotowany na „ostatnie dni,”, ponieważ Pan jest „na Drodze Powrotu”.

I znowu słyszymy Orędzie nadziei i Życia :”Strząśnij kurz, który cię pokrywa i powstań z martwych.” Święta Eucharystia będzie utrzymywać cię przy życiu.” Po „Czasie zmartwień „ nastąpi:nowa era miłości i pokoju.” „Moje Królestwo jest pod waszymi drzwiami.” Bóg chce żeby wszyscy byli zbawieni (Rz. 10:12-13).

Orędzia są hymnem Bożej miłości, który jest „jak fontanna, źródło żyjącej wody.” Miłość jest „Korzeniem Drzewa Życia” i wszystkich cnót. Zatem, „siej nasiona miłości na wszystkie strony.” „Nie oceniaj nikogo, i odpłacaj miłością za zło.” Źródłem miłości jest Duch Święty, Dawca Życia. On prowadzi nas „do wszystkich prawd”, przekształcając ciemność w Światło. On podnosi i oczyszcza nasze serca, uświęca nas poprzez Sakramenty, wyprowadza złe duchy i przynosi odnowę dla Kościoła. Duch Święty tworzy społeczność, w której rządzi miłość. On zaspokaja biednych i pokornych ludzi Boga.

Jednym z silniejszych elementów wizji Vassuli Ryden jest ciężar podziałów pomiędzy kościołami, pilność pracy dla jedności Kościoła, i ważność ekumenicznych działań.

Grzech podziału i rany w Ciele Chrystusa często odpowiadają brakowi wierności, pokory i wzajemnej miłości. „Rywalizacja i konkurowanie o ziemskie siły”, egoizm i duma nie przyniosą jedności. Ci, którzy usiłują zebrać razem rozproszone owce Chrystusa „powinni obniżyć głosy”, żeby usłyszeć głos Pana; oni powinni „zgiąć swoje głowy” na błogosławieństwo przez Głowę Kościoła – Jezusa Chrystusa. Wtedy On podniesie wszystkich i przyciągnie ich do Siebie. „Błogosławieni są ci, którzy nie różnicują pomiędzy sobą ”pod Świętym Imieniem Chrystusa. „Módl się za Światową Radę Kościołów” i o szeroko- światowe ekumeniczne działanie. Pamiętajmy zawsze, ze kluczami do jedności są miłość i pokora.”

Prawdziwa jedność jest i będzie w sercu, „nie słowa, ale ducha.” To jest dar od Boga, ale potrzebne jest także oddanie człowieka i wysiłek: „gdzie jest podział daj pokój i miłość, gdzie jest chaos poproś Światło.” „Jedność przyjdzie do was jak Świt... To przyjdzie od Boga, i wasze narody nazwą ją Wielkim Cudem, Błogosławionym Dniem... W tym dniu całe Niebo... rozraduje się.” „ Spójrzcie, jaką radość będę mieć, kiedy zbierzecie się wokół Jednego Ołtarzu... i wychwalicie Mnie; uznajcie swój błąd, żałujcie za wasz bunt i pamiętajcie o Mojej miłości dla was.” Bożym Planem jest „zjednoczenie wszystkich narodów, od Wschodu na Zachód, z Północy na Południe.”

W kilku Orędziach jest wyrażone ogromne pragnienie dotyczące równoczesnego celebrowania Wielkanocy –„Święta Świąt”, i „Triumfu Triumfów” Niech to będzie nowym impetem dla przywrócenia tej przejmującej kwestii na ekumenicznym porządku zajęć. Właściwie to przychodzi z serca decyzji podjętej przez pierwszą Ekumeniczną Radę (325), żeby wzmocnić jedność i pobudzić powszechne dawanie świadectwa.

Kiedy wielu Prawosławnych raduje się z darów Vassuli i są wdzięczni za referowane teksty, są ostrożni w sprawie przyjęcia wszystkich punktów i szczegółów. Ja osobiście wciąż męczę się z niektórymi pytaniami, które kłopotały mnie wcześniej. Ale czy nie możemy znaleźć ulgi w zrozumieniu, że Orędzia przychodzą do nas także przez ograniczoną naturę ludzką i są dostrzegane zgodnie z naszą duchową pojemnością? Pisma potrzebują mistycznej duszy, modlitwy o „poznanie i połączenie wszystkich” (Fil. 1:9),szukają prawdy w sile miłości i opieraniu się łatwemu osądowi.

Dary Ducha powinny być duchowo wyróżnione ( 1 Kor. 12:10). Mierzmy wartość drzewa po jego owocach (Nlt. 3:10, 7:16 f) Wielką jakość licznych owoców „Prawdziwego Życia w Bogu” uznało wielu ludzi. Orędzia pogłębiły duchowe życie, wzmocniły wiarę Chrześcijan i otworzyły widzenie pewnej liczbie niewierzących. I musimy jeszcze zobaczyć wypełnienie obietnic Boga: „Ja Pan, pomnożę wizję... (i) wyleję Ducha Świętego bez ograniczeń na cały rodzaj ludzki. ”Będziecie rosnąć jak trawa na terenach gdzie się mnóstwo wody.”

Podziękujmy Bogu za wszystkie charyzmaty.

Niebieski Ojcze,
Ożyw ponownie nasze serca ogniem Ducha Świętego.
Daj nam Ducha mądrości i wiary,
Odwagi i cierpliwości,
Pokory i trwałości,
Miłości i skruchy.

Genewa, Wielkanoc 1994

 
Świadectwa
Stanowisko Kościoła
Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
    Zbiór świadectw złożonych przez kapłanów i osoby zakonne
    Prawosławni
        Ojciec Eugene Nicolau
        Ks. Ion Bria
        Arcybiskup David Sahagian
        Todor Sabev
        Ojciec Theophil Pelgrims
        Ojciec Vladimir Zielinski, prawosławny Rosjanin
    Rzymsko-katolicy
    Anglikanie
    Luteranie
Inne religie
Świadectwa ludzi świeckich
Świadectwa więźniów

Stanowisko Kościoła
Informacje dotyczące stanowiska Kościoła oraz duchowości "Prawdziwego życia w Bogu"
 

Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Osobiste świadectwa złożone przez ortodoksyjnych, rzymsko-katolickich i protestanckich duchownych, zakonników, teologów i uczonych
 

Inne religie
Świadectwa pochodzące z religii niechrześcijańskich
 

Świadectwa ludzi świeckich
Zbiór krótkich świadectw złożonych przez świeckich z całego świata
 

Świadectwa więźniów
Zbiór świadectw złożonych przez więźniów z całego świata
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message