DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Aartsbisschop Seraphim »

Aartsbisschop Seraphim

Zijne Eminentie Aartsbisschop van Johannesburg en Pretoria Seraphim

Onderweg van Washington, VS, naar Johannesburg, 1 mei 2006

His Eminence Archbishop of Johannesburg and Pretoria Seraphim

Ik zit in een vliegtuig van de South African Airlines, vanuit Washington op mijn weg terug naar Johannesburg, waar ik als vice-president van de Pan-Afrikaanse Raad van Kerken deelnam aan een zeer belangrijke interreligieuze conferentie aan de Georgetown Universiteit. De nadruk lag op het belang van religie bij de bescherming van mensenrechten en de prioriteit die moet worden gegeven aan dialoog bij het vinden van oplossingen voor zowel lokale als internationale verschillen die een bedreiging vormen in het proces naar wereldvrede. Deze reis duurt zeventien uur, met een tussenlanding van één uur in Accra, de hoofdstad van Ghana. Meestal, als ik niet moe ben, maak ik van de gelegenheid gebruik om een aantal zaken te noteren.

Aan het einde van de conferentie had ik de gelegenheid en het genoegen om de gast te zijn van een paar goede vrienden, het Rydén koppel; in het verleden had ik de eer bij hen thuis te gast te zijn. Tijdens mijn verblijf ontving het Rydèn koppel ook nog twee vriendinnen, één van New York en één van Monaco, beiden Griekse dames en beiden Georgia genaamd. Georgia uit New York was afkomstig van de tweede generatie van Mani en we ontmoetten elkaar voor de tweede keer.

Vassula Rydén groeide op in een Griekse emigrantenomgeving, waar de nadruk lag op het seculiere, maar waar ook belang werd gehecht aan de familie als een sociale instelling en religieuze overtuigingen vanuit de Orthodoxe traditie, hetgeen het bijwonen van kerkdiensten inhield tijdens Kerstmis en Pasen, alsmede bruiloften, doopfeesten, opnames in de kerk en begrafenissen

Vassula had een typische op de maatschappijgerichte levensstijl, met de gebruikelijke dagelijkse problemen. Totdat ze op een dag op een vreemde en mysterieuze manier een zachte en onbekende stem hoorde die eigenlijk een oproep tot een missie was - om te getuigen van Gods aanwezigheid onder ons. In het begin was ze verbijsterd en had ze geen idee wat ze moest doen. God hielp haar echter haar missie te begrijpen en met gehoorzaamheid en nederigheid en veel gebed begon Vassula de boodschappen op te schrijven die ze innerlijk van God ontving. Tegelijkertijd veranderde ze en begon ze haar leven op een andere manier te leven. God liefhebben en tot God bidden werd haar leven. Zo begon haar missie om mensen dichter bij God te brengen.

Als iemand met grote zorgvuldigheid de boodschappen die Vassula ontvangt bestudeert, zal men zich realiseren dat de boodschappen de leerstellingen van de Bijbel en de Traditie van de Heilige Vaders van onze Kerk benadrukken. Alle boodschappen verwijzen naar een spirituele voorbereiding op berouw, een oproep om een heilig, mystiek, kerkelijk en eschatologisch leven te leiden, om het lijden van onze medemensen te verlichten, vooral weerloze kinderen, en in het bijzonder degenen die worden gedood voordat ze worden geboren door de fatale zonde van abortus. Een andere belangrijke aanwijzing in de boodschappen is de noodzaak om de eenwording van het Mystieke Lichaam van Christus te ondersteunen, met andere woorden de eenheid van de Kerken en, bovendien, de zichtbare versterking van de geestelijke banden tussen de Kerken, beginnende met alle Christenen die samen op dezelfde datum de Verrijzenis van Christus vieren.

Hoewel veel mensen spiritueel baat hebben bij Vassula's gebeden en de boodschappen, door aan God prioriteit te geven in hun leven, is er een aanzienlijk aantal dat zich officieel of onofficieel tegen haar verzet.

Het lijkt erop dat de manier waarop Vassula zegt dat ze Gods boodschappen ontvangt, op de een of andere manier verkeerd wordt begrepen, en sommigen zijn bereid om stenen naar haar te gooien en erop te staan dat ze levend wordt verbrand. Dit soort religieus fanatisme, dat herinnert aan extreme situaties die heersten in de Middeleeuwen, is onaanvaardbaar.

Als men de boodschappen van Vassula zorgvuldig leest, vanuit een theologisch en kerkelijk standpunt, en specifiek met in gedachten het orthodoxe dogma, is het moeilijk om een onjuist geloof te vinden. En als om de een of andere reden die indruk wordt gewekt, is dat vanwege het negatieve vooroordeel dat sommige mensen hebben, door een boodschap niet te interpreteren zoals Vassula zou doen, maar omdat ze deze willen interpreteren om haar als een ketter te veroordelen. Vassula heeft nooit bezwaar gemaakt welke boodschap dan ook te bespreken, die mensen misschien verkeerd begrepen hebben en waardoor ze haar afwijzen. De propagandaoorlog tegen Vassula is zo sterk dat wie haar ook, met goede bedoelingen, wil benaderen, zonder vooroordelen en rustig de boodschappen wil lezen, onmiddellijk ook zal worden beschuldigd van ketterij. O Heer en Maagd Maria, wat een vloek om in handen te vallen van fanatieke religieuze mensen, de hedendaagse fanatieke Farizeeën en Secretarissen. Vol haat zullen ze u levend begraven.

Dus de van Mani-origine komende Georgia uit New York, en Georgia uit Monaco, en vele andere Georgia’s, die onaangeroerd bleven door de kerk met zijn geestelijken en theologen, zijn geraakt door Vassula en de Boodschappen. Er zijn miljoenen zielen die ver van het licht van God leefden en, na het lezen van de boodschappen, diakens en diaconessen werden van het levende getuigenis van de aanwezigheid van Gods liefde onder ons, in het sociale leven van de hedendaagse wereld in dit moeilijke tijdperk van ons.

In deze verklaring denigreer ik natuurlijk op geen enkele wijze de enorme en gecompliceerde parochiale missie van onze Kerk vanuit een pastoraal, filantropisch en missionair perspectief. Er zijn echter (ook) andere manieren waarop zielen gered kunnen worden. Charismatische leden van onze Kerk, met de gaven van de Heilige Geest, kunnen zielen ertoe brengen dichter bij God te komen en een geestelijk leven te leiden. Dit betekent niet dat ze het heilige werk van onze geestelijkheid vervangen; integendeel, ze vullen het aan en ze bieden met hun bediening, hun spiritualiteit en hun getuigenis, een even belangrijke missie aan in de wijngaard van de kerk.

Uiteindelijk zal onze Kerk, op zowel lokaal als internationaal niveau, via een benoemde commissie, de boodschappen van Vassula op integere wijze en door middel van discussie moeten beschouwen om een verantwoordelijk advies te formuleren en een einde te maken aan dit “tegenstrijdig verschijnsel”.  Als veel leden van onze Kerk en andere christenen er spiritueel baat bij hebben, terwijl andere leken en geestelijkheid met Vassula strijden en leugens over haar vertellen, als de boodschappen van God komen, dan strijden ze in feite tegen God.

Persoonlijk, als een Orthodoxe bisschop, vind ik geen doctorale fouten in de inhoud van Vassula’s boodschappen met betrekking tot het Orthodoxe dogma, en ik ben er zeker van dat als een boodschap ten onrechte door iemand is waargenomen, Vassula bereidwillig en met liefde bereid is en de goede intentie heeft om het ons uit te leggen in overeenstemming met de Geopenbaarde Waarheid van de Kerk, zoals deze wordt uitgedrukt in de Heilige Bijbel en onze Kerktraditie.

Vassula's boodschappen is geen nieuwe Openbaring van God en vermelden niets anders dan wat er in de Bijbel en de Kerkelijke Traditie staat, die volledig zijn en onze redding. Ze zijn daarentegen als sommige teksten van de Kerkvaders en andere kerkelijke teksten die ons helpen de inhoud van de Goddelijke Openbaring van de Bijbel en de Traditie van de Kerk te begrijpen en te ervaren. De bedoelingen van Vassula zijn puur en verlossend.

Door te lezen en te mediteren over de leer in de boodschappen van Vassula, kunnen veel christenen maximaal baat hebben door zich te verenigen, en door hun getuigenis te geven aan de hedendaagse wereld om zo wonden te helen die een serieuze dreiging vormen.  Om mijn eigen woorden niet verkeerd te begrijpen, moet ik benadrukken dat wanneer ik verwijs naar het spiritueel baat hebben dat kan worden behaald door het lezen van Vassula's boodschappen, ik niet zeg noch de indruk wil wekken dat ik de prioriteit niet ondersteun die elke christen moet geven aan het lezen en bestuderen van de Bijbel in hun leven, evenals de Traditie van de Kerk. Bovendien is dit zeer belangrijke punt iets dat ook wordt benadrukt in de boodschappen van Vassula.

Ik moet ook vermelden dat, zelfs in het verleden, veel kerkelijke schrijvers enigszins zijn weggedreven van de leerstellingen van de Kerk in bepaalde delen van hun teksten, of dat ze de indruk wekten dat ze verschilden van de leer van de Kerk. Toen kerkelijke autoriteiten hen hier op wezen, werd de uitleg van de leerstellingen van de Kerk met nederigheid en volgzaamheid gegeven om zo het verlossende plan van Christus te beschermen. Ik geloof dat Vassula de nederigheid en de goede wil heeft om hetzelfde te doen wanneer een deel van de boodschappen de indruk wekt van een dogmatische afwijking of een onjuist geloof.

Dialoog is het middel waardoor mensen al deze misverstanden zullen overwinnen voor de glorie van onze Redder, Jezus Christus. De glorie van God valt samen met het verlossende plan van Christus, en Vassula’s boodschappen dragen bij tot dit doel.

 
Getuigenissen
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
    Imprimatur en Nihil Obstat Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

Reinig Jezelf, Want De Tijd Is Nabij
 
New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message