DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Nieuws »

Profetieën die voor dit Einde van
de Tijden worden gerealiseerd
2022-12-30

PROFETIEËN DIE VOOR DIT EINDE VAN DE TIJDEN WORDEN GEREALISEERD

door Vassula

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in Zijn boodschappen op tot bekering, tot een leven van gebed, om vrede met Hem te sluiten. Hij heeft Zijn Kerk geroepen om zich te verenigen en de data van Pasen te verenigen! Hij deed zijn uiterste best om ons uit onze geloofsafval en onze zelfgenoegzaamheid te slepen. Hij is voor ons een bedelaar geworden! De Heer probeerde ons te laten inzien dat het echte gevaar voor het leven niet de doodsbedreiging is, maar de slechte keuze door ervoor te kiezen om zonder God te leven.

De Heer heeft mij gevraagd Zijn boodschappen over de hele wereld bekend te maken. Ik heb mijn best gedaan, net als de medewerkers die door onze Heer zijn gekozen. Er waren resultaten, maar niet zoveel als de Heer wilde vanwege de opeenstapeling van laster, kwaadsprekerij en vervolgingen, die deze goddelijke boodschappen vanuit verschillende bronnen ontvingen, waardoor hun verspreiding wordt beperkt. Wat heeft het ons opgeleverd? Wat heeft het ons opgeleverd obstakels te creëren in ons ongeloof, zodat de Stem van de Heer niet zou worden gehoord zoals deze gehoord had moeten worden? De Heer, gekweld, heeft deze jaren alles geprobeerd om door onze doofheid heen te breken en door onze apathie, om ons naar Hem te leiden, om ons te leiden tot Leven. Hij probeerde de schellen van onze ogen, door het stof van onze afvalligheid, uit onze ogen te verwijderen. Ons ongeloof heeft ons geen goed gedaan.

Nu heeft God de wereld stilgelegd.

Hij heeft een rem gezet op veel van onze materialistische functies. Hij wil dat we nadenken over Zijn Tegenwoordigheid, welk het belangrijkste in ons leven is, vooral in deze Vastentijd. Is het een toeval dat deze uitbarsting tijdens de Vastentijd is gekomen? Bij God zijn er geen toevalligheden... De Heer nodigt ons nu uit om voor Hem te komen staan, om te erkennen dat Hij de Redder van de mensheid is. Hij plaatst Zijn vriendschap recht voor ons en trekt ons in een eeuwigdurende intieme relatie met Hem, die de pandemie zeker met slechts één door Hem gesproken Woord kan berispen, net zoals Hij op dezelfde wijze de sterke winden bestrafte toen Hij zeilde met Zijn discipelen op de Galileïsche Zee.

Hier zijn slechts een paar van Zijn boodschappen ...

23 maart 1988
“(…) schepping! pas op voor de duivel, want hij verdubbelt zijn inspanningen om je in de val te lokken en intussen doet hij alsof hij niet bestaat zodat hij zijn gang kan gaan zonder dat men bang voor hem is; O schepping! hij bereidt een enorme holocaust voor je voor; O hoe roep Ik vanaf Mijn Kruis! schepping, keer terug tot Mij! laat niet toe dat hij jullie in de val laat lopen door Mij te verloochenen! bid, bid voor de terugkeer van de zielen, *laat iedere ziel de gebeden leren die Ik je gegeven heb, Ik bemin jullie allen; (…)”

*(Het Memorare van de H. Bernardus, Gebed tot de H. Michaël, en Gebed van Vertrouwen tot het Heilig Hart van Jezus.)

In deze boodschap leek onze Heer buitengewoon verontrust toen Hij ons waarschuwde dat Satan een grote holocaust voor ons voorbereidt. COVID-19 wordt een holocaust en verspreidt zich als mist rondom deze planeet en doodt massa's mensen!

4 mei 1988
“(…) Vassula, de Tijd nadert, is zo dichtbij! O kom, Mijn beminden! kom tot Mij! Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; kom nu tot Mij, nu er nog tijd is; nu het gras nog groen is en de bloemen nog bloeien aan de bomen; O kom! Ik bemin jullie buitensporig! Ik heb jullie altijd bemind ondanks jullie verdorvenheid en jullie slechte daden; schepping, waarom werpen jullie je zo bereidwillig aan de voeten van Satan? schepping, keer naar Mij terug nu de Lentewind nog waait en er nog tijd is voor jullie bekering; ach Vassula, de tijd is bijna voorbij* wat gaat komen is zo heel dichtbij!”

*terwijl Jezus deze woorden uitsprak, zag ik in een innerlijk visioen een sterke, hete, dodelijke, giftige wind, die over ons en de natuur waaide en die tijdens het voorbijtrekken alleen dood achterliet. Alles wat erdoor geraakt werd bleef dood achter.

In het visioen zag ik mensen proberen te ademen en die ‘wind’ probeerden te inhaleren, maar in plaats van dat het verlichting gaf, werden ze van binnenuit geïnfecteerd. We weten dat COVID-19 de longen aanvalt. Deze dodelijke ‘wind’ symboliseerde ook dat als we sterven, zoals Jezus eens zei, we sterven vanwege onze geloofsafval. Het zal goede en slechte mensen treffen; er zal geen onderscheid zijn. Lees om te begrijpen: Lucas 13:1-5. De bomen lieten bij het voorbijtrekken van de wind al hun bladeren vallen en verdorden spontaan. Net zoals Gods Woord in het boek Openbaring, dat zich niet beperkt tot één enkele gebeurtenis, dus Gods profetie over een kastijding die de longen zal kwellen vanwege onze afvalligheid kan mogelijk in de toekomst worden herhaald.

Verschillende bijbelgeleerden erkennen Bijbelse parallellen en hun relatie tot Christelijke profetie. Bijbelse parallellen suggereren dat een Bijbelse gebeurtenis of profetie kan worden opgevolgd door een toekomstige gebeurtenis die zich na de voorgaande manifestatie heeft gevormd. Een voorbeeld van zulke parallellen is te vinden in het boek Exodus: “Mozes strekte zijn arm uit naar de hemel, en toen was heel Egypte in diepe duisternis gehuld, drie dagen lang” (Ex. 10:22). Deze duisternis die in het hele land voorkomt, is een herontdekte gebeurtenis in de profetieën van het Boek Joël 3:4, 2:17; 19:21 en het Boek Openbaring 6:12, 8:12. Een ander voorbeeld is de neerdaling van de Heilige Geest die over Maria plaatsvond (Luc. 1:35), over Christus (3:22), over de Apostelen (Luc. 24:49; Handelingen 2:1-4) en over de Gedoopten (Joh. 3:5; Handelingen 2:38; 10:44-45; 11: 15-16). En dat wordt ook herontdekt in de geprofeteerde uitstorting van de Heilige Geest op de hele mensheid in Joël 2:28-29 in de verklaringen van HH. Pausen Johannes Paulus II en Johannes XXIII, die over een "nieuw Pinksteren" over de gehele Kerk schreven en spraken. En in de WLIG-boodschap van 10 december 1995: "zal Ik tekenen aan de hemel laten zien als nooit tevoren; er zal een tweede Pinksteren zijn zodat Mijn Koninkrijk op aarde zal worden hersteld;” Evenzo kan men de WLIG profetie van een kastijding die de longen zal aantasten vanwege onze geloofsafval, beschouwen als een aanwijzing voor de Corona-19 en ook de Orkaan van Vuur die de hele planeet zal omvatten.

13 februari 2016
“Mijn vrede geef Ik je; wil je Mijn Woorden opschrijven?”

Ja, Heer...

“deze generatie is moeilijk te buigen; verzwakt door hun zonden stellen ze hun vertrouwen in Satan en bouwen hun hoop op hem; hoewel Ik voor iedereen heb gestaan zodat ze Mij zien, hebben er slechts enkelen aandacht aan geschonken; hun leiders zijn wreed geworden, en de dood staat vele naties te wachten door hun toedoen; hoe veel heb Ik over je geweend, schepping! Jij, wiens leven nu de dood instroomt; wanneer de vlammen, als tongen uitbarstend in de lucht, jullie bewoners zullen likken, dan zal Ik deze generatie vragen: waar zul je verlichting vinden? en in wie? in Satan? in je ego en in jezelf?

de tijd is gekomen om Mijn Gerechtigheid uit te oefenen want de straf voor deze trouweloze generatie staat aan jullie deuren; Ik zal Mijn bevelen naar de letter uitvoeren; wanneer je een donderslag zult horen, dan zal Mijn Stem gehoord worden, donderend in jullie oren, luid weerklinkend tot aan de uiteinden van de aarde; weet dan dat de wereld en allen die daarin wonen de Stem van Gerechtigheid zullen horen: het kwaad zal de dood brengen naar vele naties... verwoesting zal elke stad binnensluipen;

heb je gehoord dat ‘de Engel van Jahweh steden en naties zal omcirkelen’ en iedereen zal oproepen tot berouw? dit zijn de dingen die zullen plaatsvinden in de komende dagen;

daarom, jullie die Mijn Hoven zijn binnengetreden en geloofden in Mijn Woorden, bid en wees niet bevreesd of angstig, maar jullie die eindeloze jaren lang gespot hebben met Mijn Woorden en Mijn profeten met jullie tong sloegen, wees op je hoede! want jullie hebben leugens gebruikt om jullie leugens te rechtvaardigen, jullie hebben Mijn Woorden inderdaad begraven in jullie eigen graf; ja, inderdaad, jullie hebben Mijn Woorden verdraaid; maar jullie zonden hebben een kloof veroorzaakt tussen jullie en Mij; en nu zal de Gerechtigheid niet teruggehouden worden; Ik zeg jullie, dat jullie komende dagen bitter zullen zijn wanneer Ik jullie zal confronteren... bid en sta je oogleden niet toe dat zij zich in slaap sluiten!

zo zouden jullie moeten bidden:

‘Jahweh, mijn God, laat mijn gebed U bereiken,
hoor onze roep om barmhartigheid en om hulp,
vergeef degenen die geen geloof hebben in U, mijn God,
en ook geen vertrouwen in Uw macht om ons te redden;
blaas het licht niet uit van onze dagen,
waardoor de aarde in een flits wordt vernietigd,
maar in Uw Vaderlijke Compassie,
heb medelijden met ons en vergeef ons;
sta de Boze niet toe ons bloed te vergieten als water;
vergeef onze schuld, onderdruk Uw woede,
als U onze zwakheid herinnert;

houd Uw Engelen van rampspoed tegen,
en geef ons nog één kans om te bewijzen
dat we Uw Goedheid waardig zijn;
ik stel mijn vertrouwen op U; amen.’

hoe blij zal Ik dan dit gebed ontvangen; dit gebed dat Mij barmhartig zal maken! dochter, Ik zal al degenen zegenen die dit gebed oprecht zullen bidden; laat deze profetie gehoord worden; ‘de dag en het uur behoren toe aan Mij, jullie God,’ dit is wat jullie zullen zeggen aan degenen die jullie zullen vragen naar de tijd en het uur van Mijn Gerechtigheid! Liefde bemint je;”

Dit gebed hierboven is ideaal voor onze tijden. Verspreid het alsjeblieft over de gehele wereld en laat iedereen het bidden met een nederig hart ... Het laat ook zien hoe graag God ons wil helpen om uit onze ellende te komen!

Nu zijn deze twee onderstaande boodschappen erg belangrijk voor deze tijden van COVID-19 waarin we leven:

Op 23 mei 2018, bijna twee jaar geleden, hoorde ik duidelijk een Stem in het Frans zeggen dat ‘binnenkort een atmosferische explosie zal plaatsvinden.’ Bijna een jaar later, op 10 april 2019, bracht Christus het opnieuw ter sprake en deze keer schreef ik het op als voetnoot in de boodschap. Christus sprak over een vuur dat over ons zal komen, maar dat dit ‘vuur’ geen fysiek vuur is dat door mensen wordt aangestoken, maar iets anders dat mensen zal verteren. Wat er vandaag met COVID-19 gebeurt is nog maar het begin van de verwezenlijking van deze profetie. De Stem die ik hoorde gebruikte het woord ‘atmosferische explosie’, wat betekent dat het plotseling maar krachtig zal komen, vergelijkbaar met de impact van een bom. Christus vervolgt in de boodschap van 10 april 2019, dat het niet alleen vele naties zal treffen maar ook de economie, wat duidelijk het geval is, deze term gebruikend: en consumeert wat de mens heeft geconstrueerd. Hier zijn enkele fragmenten met betrekking tot COVID-19 uit de boodschap van 10 april 2019.

“(…) het Beest zit achter jullie aan, jullie vullend met zijn leugens en achtervolgt jullie in de stilte van de nacht om niet te worden onthuld; als een donkere schaduw die in het duister zwerft, zet hij valkuilen voor jullie neer; zijn mond is gevuld met obsceniteiten, en met al het onrecht dat hij jullie heeft aangedaan, generatie, en zijn jullie je nog steeds niet bewust van zijn kwade bedoelingen... en zijn slechtheid? hoeveel waarschuwingen moet Ik nog meer tonen?

dagen van beproeving liggen voor jullie; een vuur [1] aangestoken door de mens zal naties verslinden en verteren wat de mens heeft gebouwd; de natuur zal het tegen je opnemen en overstromingen zullen menigten wegvagen; van jullie gezichten zal de grijns weggeveegd zijn die je had toen je hoorde dat Mijn Heilige Naam werd uitgesproken; dan zal alles wat verborgen werd in donkere hoeken onthuld worden; sluiers van somberheid liggen voor je opgeslagen, ontrouwe generatie;

Ik keer me naar het Westen en dan naar het Oosten en Ik zie Mijn Huis zwenken, omdat velen het hebben opgegeven naar het Licht te zoeken; velen bewegen zoals ze willen met verkeerde beslissingen die Mijn Lichaam verlammen; ze hebben Mij, op velerlei wijzen, van hun leven afgesneden; Mijn Regels en Mijn Onderrichtingen worden verpletterd onder het puin van Mijn Huis en duwen Mijn Werken achter hen weg;

jullie vlees vergaat, generatie, en jullie ziel is als een dor land, zonder water; Ik moet een kreet van berouw horen; werd Mijn Offer vergeefs gebracht? elk schepsel dat Mijn Vader schiep, bestaat nooit langer dan een wilde bloem en met een windvlaag vergaat zij, maar haar ziel duurt voor eeuwig voort … en voor altijd; Ik ben de Bewaker van je leven; Ik bewaak je, beschut je en bescherm je; Ik heb Mijn Leven voor je gegeven zodat je kunt leven, wat had Ik nog meer kunnen doen dat Ik niet heb gedaan? sta dan op, nu! en heb berouw! geef je gruweldaden toe [2]; tijdperk van slechtheid, keer je af van je slechte gewoontes, corrigeer je gedragingen en handelingen en Ik zal je horen en je vergeven; vergeet niet dat Ik Mijn Leven voor jou heb gegeven; vlucht van de zonde als van een slang;

in deze laatste dagen gebruik Ik de winden als boodschappers, hen uitzendend in de woestijn, zoals nomaden, om Mijn Lichaam [3] op te bouwen, het te verfraaien en te verenigen; (…) ic”

[1] op 23 mei 2018, had ik duidelijk een stem in het Frans horen zeggen: "bientôt une explosie atmosphérique aura lieu..." - in het Nederlands: "binnenkort vindt een atmosferische explosie plaats..."

[2] in Gods Ogen is elke zonde, zelfs kleine zonden waarvan wij in onze ogen denken dat ze onbeduidend zijn, een gruwel in Gods Ogen en Hij ziet ze als even zo groot!

[3] Kerk

Fr. Julio Gaddi uit de Filipijnen legde uit: "Terwijl hij het boek van Vassula "De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook" aan het herlezen was; Vassula had ons al in 2013 gewaarschuwd voor deze pandemie, zoals ze schreef op pagina 225: ‘De machten van de Duisternis nemen toe en brengen vele naties in verwarring, en toch kunnen we niet zeggen dat aan ons geen tekenen van deze oorlog zijn gegeven!’ Nu ervaren we deze pandemie over de hele wereld en de overdracht is via ‘druppeltjes’ en de druppel is ‘MIST’ zoals vermeld in het boek."

Terwijl ik dit artikel aan het schrijven was, opende ik Waar Leven in God (het Eén Boek) en mijn ogen vielen rechtstreeks op deze passage van 23 september 1991, waar de Eeuwige Vader sprak:

"wat zie je, dochter?"

Het Heilig Gelaat van Uw Zoon, overweldigd door pijn. Zijn Gelaat is als op de Heilige Lijkwade.

"is dit niet genoeg reden om door te gaan en een beetje van je tijd en energie te offeren? kijk nogmaals, dochter … wat zie je nu, Vassula?"

Ik zie zoiets als een zachte rode wolk, die de hemel vult; zwevend boven ons en toch beweegt ze zich als een nevel en bedekt meer en meer de hemel. Ze beweegt langzaam maar gestaag.

"schrijf: "als dauw verspreidt zich over de bergen een grote en machtige menigte, zoals er nooit eerder was, zoals er nooit meer zal zijn tot in de verste geslachten;* ja, het is nabij … en wat zie je nu, Vassula?"

Levende menselijke toortsen… *

Joël 2:2

In datzelfde boek, op pagina 306, leg ik dat tegelijkertijd uit, terwijl deze pandemie uit de hand liep, zal het ook de economie vernietigen. Ik schreef: “De economische crisis is een ander groot teken aan de mensheid. De Almachtige God verbrijzelt nu de Mammon, die de god van het geld vertegenwoordigt, en voor wie de wereld diep heeft gebogen en wie ze heeft aanbeden waardoor egoïsme, oorlogen en verdorvenheden in harten zijn gebracht in plaats van liefde voor God.”

De Kerk leert dat God uit het kwade het goede kan halen; misschien is dit zo om ons tot het besef te laten komen dat rijkdom alleen niet voldoende is om ons gelukkig te maken zonder Gods Tegenwoordigheid in ons leven. Het is alsof God ons toestaat door de Vastentijd een groot vasten te ondergaan, een wereldwijde onthouding te ondergaan! Misschien vraagt God ons om te stoppen te leven zoals we vroeger leefden. Misschien probeert Hij de zaken recht te zetten en de balansen aan te passen, bijvoorbeeld door ons te vertellen dat onze gezondheid meer telt dan de gezondheid van de economie; voor elkaar zorgen in tijden van crisis is waardevoller en nobeler in Gods ogen dan het verzamelen van aardse schatten. De natuur is al aan het genezen; de lucht lijkt eindelijk te 'ademen'; de lucht is schoner, geen vervuiling meer als voorheen.

Gods liefde om ons te beschermen gaat het menselijk begrip te boven, Hij stelt ons gerust in Zijn boodschap gedateerd 6 mei 1992, waarin Hij onthult:

“vandaag braakt Satan heel zijn haat uit over de aarde; in zijn woede verscheurt hij de landen en richt ze ten gronde, hij vernietigt en brengt ramp na ramp, maar met grote kracht zal Mijn Hand alles herbouwen wat hij heeft vernietigd;”

Het gaat erom dat we toegeven dat we zondaars zijn en echt berouw hebben... Ten tweede, dat we niet bang zouden moeten zijn. Als we dicht bij onze Gezegende Moeder en Jezus zijn, hebben we niets te vrezen.

Het punt is dat niemand heeft verwacht dat deze golf van pandemie de hele wereld zo snel zou bestrijken, zich verspreidend in alle naties! Het is alsof Satan zijn dodelijke braaksel over ons aan het overgeven is, zoals Jezus zei op 6 mei 1992. Hij haat ons! Maar Jezus heeft ons al die jaren herhaaldelijk gewaarschuwd dat Satan een grote holocaust aan het voorbereiden is om ons te vernietigen en dat dit onzichtbare kwaad onverwachts als een dief bij ons zal binnensluipen; het zal over ons heen kruipen als een slang in stilte, omdat we onze deuren wijd open hadden waardoor het kwaad binnen kon komen. God wilde niet dat dit kwaad gebeurde.

Als de mensen nog steeds tegen God in opstand komen, nadat deze pandemie afneemt, waarschuwde de Heer ons dat er een Vuur met zwavel op ons zal neerdalen nadat Hij ons een laatste grote waarschuwing geeft. We zullen uit de Rechtvaardigheid van God putten. Herinnert u zich Ninevé? We zijn een modern Ninevé, maar niet helemaal, omdat tenminste Ninevé’s koning, toen hij was gewaarschuwd, onmiddellijk actie ondernam en vastte, en het bevel gaf aan alle mensen en hun dieren om ook te vasten, en hij droeg een zak, berouw hebbend, daarom gaf God toe.

Ik nodig mensen van goede trouw uit om te bidden voor mensen die niet willen luisteren, omdat de grote Waarschuwing één van de laatste waarschuwingen zal zijn, vóór de grote Kastijding van Vuur. Wanneer de Kastijding van Vuur zal komen, zal de aarde trillen en uit haar as rollen. Ten gevolge hiervan kan zelfs de zwaartekracht van de aarde veranderen. De weinigen die zullen overblijven (het hangt van ons af of we meer mensen hebben die zich bekeren en terugkeren naar God) zullen in de wereld eindelijk een periode van vrede beleven. Gaan we deze keer eindelijk naar Hem luisteren? Gaan we eindelijk Zijn boodschappen ‘Waar Leven in God’ serieus nemen? Hier zijn de Eigen woorden van Christus:

18 februari 1993
“wanneer jullie het dreunen van de donder horen en bliksemschichten zien, weet dan dat het Uur van Mijn Gerechtigheid is aangebroken; de aarde zal schudden en als een vallende ster van haar plaats wervelen, bergen en eilanden uitroeiend van hun plaatsen; hele naties zullen vernietigd worden, het uitspansel zal verdwijnen zoals een rol perkament wordt opgerold (…) en uit Mijn Beker van Gerechtigheid zal Ik jullie doen lijken op slangen, adders; Ik zal jullie op je buik laten kruipen en stof doen eten in deze dagen van duisternis …”

“Ik zal jullie op je buik laten kruipen”, lijkt de verklaring te zijn dat de zwaartekracht van de aarde enkele ogenblikken zou kunnen veranderen na een grote aardbeving.

Ik voeg hieronder een boodschap toe die door onze Gezegende Moeder is gegeven en dat ons uitlegt hoe kwaad kwaad aantrekt.

15 mei 1990
“vrede zij met jullie kinderen; Ik, jullie Heilige Moeder, bereid jullie voor om de Heer te ontmoeten; Ik voed jullie op in je geestelijke groei; Ik bedek jullie met genaden om jullie te helpen en te bemoedigen; besef dat dit bijzondere dagen zijn waarin jullie nu leven; dit zijn de dagen die voorafgaan aan de Komst van de Heer, zij zijn de opening van het pad waarlangs de Heer zal komen; deze dagen zijn een voorbereiding op de neerdaling van jullie Koning; bid opdat ieder klaar zal zijn; bid vurig, Mijn kindertjes, voor die zielen die weigeren te horen en te zien, bid tot jullie Vader in de Hemel op deze manier:

Barmhartige Vader,
laat hen die horen en weer horen
maar nooit begrijpen,
deze keer Uw Stem horen
en begrijpen dat U het bent, de Allerheiligste;
open de ogen van hen die zien
en zien en toch nooit waarnemen,
dat ze deze keer met hun ogen
Uw Heilig Gelaat en Uw Heerlijkheid zien,
leg Uw Vinger op hun hart
opdat hun hart zich opent
en Uw Trouw begrijpt,
ik bid en vraag U al deze dingen,
Rechtvaardige Vader,
opdat alle naties zich bekeren en genezen worden
door de Wonden van Uw Beminde Zoon
Jezus Christus;
amen;

vraag aan de Vader de koppige zielen te vergeven die weigeren te horen en te zien; de Vader is al-Barmhartigheid en Hij zal kijken naar al Zijn kinderen; ja, kleintjes, jullie zijn de wierook voor God als jullie bidden voor de redding van jullie broeders; hoe intenser jullie bidden des te machtiger worden jullie gebeden; dank de Heer die jullie geroepen heeft en door Zijn Genade jullie Zijn roepen liet horen, bid dus voor hen die weigeren te horen;
de tijd dringt en velen zijn nog nietsvermoedend en in diepe slaap; de dagen vliegen en Mijn Hart bonst van diepe droefheid als Ik van boven kijk naar de jeugd van vandaag; Liefde ontbreekt … maar ze hebben ook nooit liefde ontmoet; velen van hen hebben zelfs nooit de warmte of liefde van hun moeder ervaren daar die geen liefde te geven had; de wereld is koud geworden, ijskoud, en de ouders keren zich tegen elkaar, het kind keert zich tegen zijn ouders bij gebrek aan liefde, de moeder weigert de smeekbeden van het kind om liefde; de wereld is dood voor de liefde, ze ligt in diepe duisternis, want haat, hebzucht en egoïsme beheersen heel de aarde tot in haar binnenste;
Ik ben geschokt door de verschrikkelijke dingen die Ik zie, door de ongerechtigheden van deze duistere wereld en de geloofsafval die zelfs het Heiligdom is binnengedrongen; de rampen, hongersnood en ellende, oorlog en onheil hebben jullie zelf over je afgeroepen; alles wat van de aarde komt keert terug naar de aarde; de aarde vernietigt zichzelf en het is niet God die jullie al deze rampen zendt zoals velen van jullie geneigd zijn te geloven; God is Rechtvaardig en geheel Barmhartig, maar kwaad trekt kwaad aan; bid vurig, bid met jullie hart voor de bekering en de redding van jullie tijdperk; Mijn kinderen, bid met Mij; Ik heb jullie gebeden nodig; bid, en Ik zal ze aan God aanbieden;
Ik verzeker jullie dat Ik bij jullie ben, waar jullie ook gaan; Ik verlaat jullie nooit, jullie die Mijn kinderen zijn; Ik zegen jullie allen;”

En de Heer zei ook:

"Mijn Heilige Geest zal de kreupelen verzamelen en diegenen samenbrengen die op een dwaalspoor zijn gebracht; ze zullen op Mij geënt worden om Mijn Heilige Naam weer te eren en Mijn Koninkrijk op aarde te herstellen; (…) dus wat heb je te vrezen? Ik ben met je…" (28 december 1993)

Fr. J.L. Iannuzzi deelde zijn inzicht. Hier is wat hij zei:

“Net als in de dagen van de Egyptenaren zond God plagen die enkele maanden duurden om ze afstand te laten nemen van hun valse goden en hen eraan te herinneren dat Hij alleen God is, dus in de afgelopen paar maanden heeft Hij de valse goden die we aanbidden weggenomen. Het is griezelig dat met dit virus, wat een kwaad is, maar dat God toestaat, we getuige zijn van de sluiting van alle amusement locaties, theaters, stadions, civiele centra en bedrijven. Misschien is deze gebeurtenis bedoeld om ons terug te doen keren naar God, die in de Waar Leven in God boodschappen het volgende openbaart:

‘roep de mensen bijeen en vertel ze: zonder berouw en oprechtheid in je gebed zal dit kwaad langer duren dan je denkt; keer jullie tot Mij, je God en heb berouw; een oprecht en universeel gebed zal Mij, je God, bereiken; vasten zal demonen verdrijven; elk offer is voor Mij acceptabel; verwerp jullie lethargische geest en doe afstand van je kwade gewoontes en sluit vrede met Mij, je God; laat Mij horen: "Heer, ontferm U over mij, de zondaar!" en Ik zal medeleven tonen; en Ik zal over jullie allen zegeningen laten regenen; kom, wees niet bang; Ik luister... ic’ (13 maart 2020)

Misschien is het belangrijkste niet een vaccin, maar misschien staat God toe dat dit isolement ons losmaakt van de afleiding van de wereld en open doet staan om Hem in staat te stellen een persoonlijke innerlijke vernieuwing te ontdekken tijdens de Vastentijd, door ons te focussen op het enige dat in de wereld echt belangrijk is: Jezus."

 
Ander Top Nieuws:
Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst - Zondag 21 januari 2024
13e WLIG Oecumenische Pelgrimage in Egypte, September 2023
Imprimatur en Nihil Obstat - Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
Het nieuwe boekje Profetieën voor het Einde ter Tijden is uit
Wat is Kerstmis? – door Vassula
Zaterdag 19 november 2022 - Halfjaarlijkse bijeenkomst - 'Waar Leven in God Nederland'
Van 4 op 5 December 2022 - 24-uurse Eucharistische Aanbidding (Internationaal)
24-uurs Eucharistische Gebedswake (via YouTube)
De Onderscheiding van Gods Wil
Profetieën die voor dit Einde van
de Tijden worden gerealiseerd

DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Ter Verdediging van de Paus - Pater Peter Yates CSWG
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst - Zondag 3 december 2023 om 21.00 uur
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst voor Vrede - Zondag 29 oktober 2023 om 20.00 uur
Het Mashiach Gebed
Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
De Eerste Online
Getuigenis Bijeenkomst
Zaterdag 14 november 19.00 uur

Het Feest van Maria Tenhemelopneming
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Onze Lieve Vrouw Eren
Enkele verduidelijkingen om de Interreligieuze dialogen te begrijpen
Vassula stuurt Boodschap van God van 13 maart 2020
Ter Verdediging van de Paus - Eerwaarde Joseph Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D
Ter Verdediging van de Paus - Pater Vincent Cosatti ofm conv.
Nieuw! Verbeterde vertaling
Vervolgbrief van Vassula - 15 november 2019: De Stoel van Petrus
Een brief van Vassula - 13 november 2019:
Gratis! E-boek H. Aartsengel Michaël

Bekijk WLIG Top Nieuws...

Meer Nieuws in het Archief...

Laatste Nieuws
Waar Leven in God Nieuws Rondom de Wereld
 

Schrijf je in voor de Internationale E-Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en activiteiten binnen de wereldwijde gemeenschap en het apostolaat van True Life in God
 

Download de Engelse TLIG Nieuwsbrieven (in PDF)
Download, print en deel uit, eerdere TLIG Nieuwsbrieven.
 

Schrijf je in voor de Nederlandse E-Nieuwsbrief
Enkele malen per jaar verschijnt de Nederlandse WLIG Nieuwsbrief.
 

TLIG Magazine
Magazine in het kleur vol met TLIG-activiteiten wereldwijd en spirituele onderrichtingen over verschillende onderwerpen. Het tijdschrift is in het Engels.
 

Nieuws Archieven
Toegang tot alle eerdere Artikelen en E-Nieuwsbrieven
 

Zoekfunctie Nieuwsrubriek
Tekst zoeken in de Nieuwsrubriek
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Het Uur Van Crisis Doemt Nu Op Boven De Aarde
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message