DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Nieuws »

Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
2020-10-02

In de lezersgemeenschap Waar Leven in God waren veel mensen bezorgd over een mogelijk COVID-19-vaccin met een of andere vorm van ingebedde chip. Dit maakte sommige mensen ongerust en bang dat dit "het merkteken van het beest" zou zijn, zoals in het boek Openbaring wordt gesproken. In antwoord hierop schreef pater Joseph Iannuzzi dit artikel.

Bedankt voor het informeren en het navraag doen naar een commentaar op de verspreiding van video's onder enkele leden van Waar Leven in God met betrekking tot een mogelijk dreigend implantaat in het menselijk lichaam en het zogenaamde 'merkteken van het beest'.

Ik wil reageren op dit verzoek ter verbetering van de zielen. Ten eerste herinnert Jezus ons in Waar Leven in God er keer op keer aan dat we niet bang hoeven te zijn, nooit, zolang we in de genade van God leven en ons aan Zijn Geboden houden (WLIG, 4 juni 1987, 31 oktober 1989). Ten tweede moeten we vertrouwen op Zijn goddelijke voorzienigheid die ons in al onze behoeften zal voorzien (WLIG, 27 december 1988).

Ten derde, hoewel de boodschappen van Waar Leven in God niet verwijzen naar de uitdrukking ‘merkteken van het beest,’ spreken ze wel over het nummer 666 met betrekking tot “al diegenen die in hun afvalligheid tegen Mij [Jezus] in opstand zijn gekomen” en “die de naam van het beest dragen of met zijn nummer zijn gemerkt.” (WLIG, 20 juli 1992)

Wat betreft de aard van het ‘beest’ dat wordt geassocieerd met ‘het merkteken,’ Jezus onthult dat er drie slechte geesten zijn die ermee instemmen de Heilige Drie-eenheid na te apen:

" …je hebt gezien in het visioen dat Ik je in het begin had gegeven; de veldslag van Mijn Grote Dag[1] tegen de drie verdorven geesten die Mijn Heilige Drie-eenheid na-apen door zichzelf te formeren in een driehoek[2] deze drie verdorven geesten aan elk van de drie hoeken verbeelden de draak, en het eerste en het tweede beest; de grote draak, het oorspronkelijke serpent bekend als de duivel of Satan, zal nog slechts voor zeer korte tijd doorgaan de wereld te misleiden; en de macht en de autoriteit die hij aan het beest geeft, tezamen met het tweede beest alias de valse profeet, zullen ten val worden gebracht en Ik zal triomferen” (WLIG, 7 december 1994).

"natie na natie is afgeweken van alle tien van Mijn Geboden en heeft aan de rebellie nog de godslastering toegevoegd; met het rijk van de draak heeft het zwarte beest,[3] samen met het tweede beest ofwel de valse profeet, godslasterlijke posten voor zichzelf opgericht op elke hoge heuvel en onder elke brede boom om de wereld te veroveren en het kleine licht, dat daarin overgebleven is, uit te blazen; op elk van zijn zeven koppen heeft het beest afgoden gemaakt die zijn eigen goden voorstellen; deze afgodsbeelden zijn door de macht van de draak op hoge posten geplaatst;… Ik zeg jullie: gezegend zijn zij die in Mij geloven en Mij aanbidden; gezegend zijn zij die Mij navolgen; gezegend zijn zij die geloven dat Mijn Belofte op weg is naar vervulling; want op hen zal Mijn Zucht van Liefde op het voorhoofd getekend staan;” (WLIG, 5-29 augustus 1990. Zie ook WLIG-boodschappen van 20 december 1993, 28 april 1995, 10 mei 1995, 22 oktober 1996, en 7 juni 1999)

Laten we niet vergeten dat het Boek Openbaring, waarin de uitdrukking ‘merkteken van het beest’ voorkomt (Openb.19.20; 13.16-18; 16.2), een boek is dat doordrenkt is met symbolische beelden, allegorieën en uitbeeldingen die niet beperkt zijn tot een eenmalige gebeurtenis. Om deze reden is de uitdrukking ‘merkteken van het beest’ door de eeuwen heen breed geïnterpreteerd in de hierop volgende uiteenlopende contexten, waarvan er geen één officieel door de Kerk is erkend. Sommigen beweren dat deze uitdrukking verwijst naar Caesar en/of een futuristische wereldkeizer, en anderen naar zijn keizerlijke zegel. Sommigen beweren dat het chronologisch parallel is gegaan met de geboorte van de Islam, zonder dat dit religieuze rancune impliceert, zoals Jezus in de WLIG-boodschappen onthult, dat we allemaal Gods kinderen zijn; anderen schrijven ‘het beest’ en/of ‘de hoer’ toe aan personen zoals de Paus, Mohammed, Napoleon, enz.

In onze moderne tijden van technologische revolutie, en in de nasleep van Covid-19, die ertoe heeft geleid dat verschillende regeringen drones hebben vrijgegeven om haar burgers te bewaken en anderen om een nationaal opgelegd vaccin te overwegen, hebben sommigen het ‘merkteken van het beest’ geïdentificeerd met een modern chipimplantaat, bijv. een Microchip, Bio-chip, RFID-chip of digitale tattoo-chip. Weer anderen beweren dat het een consortium is van technologische bedrijven die samenwerken door het gebruik van zendmasten en satellietsystemen in satellietbewaking, laserluisterapparatuur, spraakvertaling, interface naar zenuwcellen, smartcards, onfeilbare ID, en de lijst gaat maar door. Tussen haakjes, ik behandelde dit onderwerp in een boek dat op de WLIG-website onder de aandacht werd gebracht en dat in 2005 werd gepubliceerd onder de titel: Antichrist and the End Times (Antichrist en het Einde der Tijden).

Omdat het boek Openbaring doordrenkt is met symbolen en allegorieën en niet beperkt is tot één enkele historische gebeurtenis, kan één uitdrukking van Gods geopenbaarde Woord, bijvoorbeeld 'merkteken van het beest', inderdaad verwijzen naar meer dan één interpretatie. Kardinaal Ratzinger (Paus Benedictus XVI) illustreert dit punt wanneer hij bevestigt dat de uitdrukking ‘Antichrist’ “niet tot één enkel individu kan worden beperkt. Edoch hij draagt in elke generatie veel maskers.[4]

Wat betreft de Bijbelse betekenis van de uitdrukking ‘merkteken van het beest,’ het oorspronkelijke Koine-woord voor “merkteken” is Káragma (χ?ραγμα), wat helemaal geen “merkteken” betekent, maar krachtiger een “een klap die indruk achterlaat,” of een “brandmerk in het vlees.” En het boek Openbaring onthult het lot van degenen die het ontvangen: “De eerste engel ging en goot zijn schaal op aarde uit. Etterende en lelijke zweren braken uit bij degenen die het merkteken van het beest hadden of zijn beeld aanbaden.[5]

Wat het merkteken van het beest ook mag zijn, de heilige Johannes onthult dat degenen die dit merkteken weigeren, op de proef zullen worden gesteld, maar goddelijke hulp zal hen kracht geven. Gods engelen zullen hen verzegelen om hen te beschermen tegen zijn toorn. Het boek Openbaring 7:4 en 14:1 openbaart inderdaad dat er een spiritueel, goddelijk zegel zal worden gedrukt op het voorhoofd van degenen die het merkteken van het beest weigeren om hen te bewaken en hen toe te rusten om de zeven bazuinen te verdragen. En in de boodschappen van Waar Leven in God verzekert Jezus ons dat voor degenen die dit goddelijke zegel ontvangen zal worden gezorgd:

“vandaag meer dan ooit tevoren, vraag Ik jullie allen jezelf, jullie gezinnen en jullie volkeren aan Onze Twee Harten toe te wijden; sta Mij toe jullie voorhoofd te bezegelen met het zegel van Mijn Heilige Geest; de Tijd van schiften is gekomen, de Tijd van de afrekening is hier; Ik heb tegen iedereen gezegd dat Ik als een dief bij jullie zal komen, wanneer Ik terugkom zal niemand iets vermoeden; dan zal er van twee mannen één worden weggenomen en één worden achtergelaten, van twee vrouwen zal er één worden weggenomen en één worden achtergelaten, de Oogst is bijna klaar om te worden binnengehaald en talloze lijken zullen er over zijn als Ik zeg:

“Ik Ben hier!”

dan zal Ik tegen Mijn engel[6] zeggen: "Het uur is gekomen om allen die Mij niet toebehoren te schiften en te verwijderen verzamel van al degenen die Mij erkend hebben, diegenen die niet aan Mijn Wet hebben willen gehoorzamen; verzamel allen die Mijn Heilige Geest hebben toegelaten en verwelkomd als hun Gids en Toorts, verzamel al diegenen die in hun afvalligheid tegen Mij[7] in opstand zijn gekomen; verzamel allen die op het voorhoofd getekend zijn met het Zegel van het Lam, verzamel al diegenen die de naam van het Beest dragen of met het nummer 666 zijn gemerkt"; de Tijd is gekomen en Ik, Ikzelf teken Mijn volk met Mijn Naam en de Naam van Mijn Vader;” (WLIG, 20 juli1992).

Concluderend, ondanks hoeveel kortstondige autoriteit hij Satan toestaat om profijt te trekken van het beest, stelt Jezus ons nadrukkelijk gerust;

“…wees niet bang, want Ik sta voor je en Ik ben je Schild; niemand zal ooit, het maakt niet uit hoezeer de Boze zich inspant, tussen jou en Mij komen;... wees dus nooit bang omdat Ik Ben voor je staat; Mijn Zegeningen rusten op je en elke vezel van je hart zal bedekt zijn met Moed, Sterkte en Vrede; op deze wijze zul je genoegdoening schenken voor de redding van zielen en voor de vernieuwing van Mijn Huis op de meest volmaakte wijze; verhef je stem zonder vrees, en profeteer; profeteer... ‘rebellie is al aan het werk, maar in het geheim, en degene die het tegenhoudt moet eerst worden verwijderd voordat de Rebel openlijk[8] verschijnt’ ... Ik zeg jullie dit alles, en Ik weet dat Mijn schapen die Mij toebehoren naar Mijn Stem zullen luisteren en Mij nooit zullen verlaten;... Mijn kindertjes, laat jullie hart niet verontrust zijn; vertrouw op Mij en wees niet bang;... ” (WLIG, 17 maart 1993)

Ik hoop dat deze informatie nuttig is geweest.[1] Apok. 16: 14.

[2]Het teken van het Beest, waar we deze delta zien op gebouwen en in letters op gebouwen, alsook op andere plaatsen.

[3] Apok. 13.

[4] Johann Auer en Joseph Ratzinger, Dogmatische theologie, Eschatologie 9 (Catholic University of America Press, 1988), blz.199-200

[5] Openb. 16: 2.

[6]Toespraak op de parabel over het onkruid: Math. 13: 24-30.

[7]Deze passage bevestigt de profetie van Paulus in 2 Thess. 2: 1-12. De twee voorspellende tekenen van het Einde der Tijden: De Grote Rebellie (Geloofsafval) en de Rebel (geest van Rebellie).

[8] 2 Thess. 2: 7.

 
Ander Top Nieuws:
Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst - Zondag 21 januari 2024
13e WLIG Oecumenische Pelgrimage in Egypte, September 2023
Imprimatur en Nihil Obstat - Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
Het nieuwe boekje Profetieën voor het Einde ter Tijden is uit
Wat is Kerstmis? – door Vassula
Zaterdag 19 november 2022 - Halfjaarlijkse bijeenkomst - 'Waar Leven in God Nederland'
Van 4 op 5 December 2022 - 24-uurse Eucharistische Aanbidding (Internationaal)
24-uurs Eucharistische Gebedswake (via YouTube)
De Onderscheiding van Gods Wil
Profetieën die voor dit Einde van
de Tijden worden gerealiseerd

DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Ter Verdediging van de Paus - Pater Peter Yates CSWG
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst - Zondag 3 december 2023 om 21.00 uur
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst voor Vrede - Zondag 29 oktober 2023 om 20.00 uur
Het Mashiach Gebed
Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
De Eerste Online
Getuigenis Bijeenkomst
Zaterdag 14 november 19.00 uur

Het Feest van Maria Tenhemelopneming
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Onze Lieve Vrouw Eren
Enkele verduidelijkingen om de Interreligieuze dialogen te begrijpen
Vassula stuurt Boodschap van God van 13 maart 2020
Ter Verdediging van de Paus - Eerwaarde Joseph Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D
Ter Verdediging van de Paus - Pater Vincent Cosatti ofm conv.
Nieuw! Verbeterde vertaling
Vervolgbrief van Vassula - 15 november 2019: De Stoel van Petrus
Een brief van Vassula - 13 november 2019:
Gratis! E-boek H. Aartsengel Michaël

Bekijk WLIG Top Nieuws...

Meer Nieuws in het Archief...

Laatste Nieuws
Waar Leven in God Nieuws Rondom de Wereld
 

Schrijf je in voor de Internationale E-Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en activiteiten binnen de wereldwijde gemeenschap en het apostolaat van True Life in God
 

Download de Engelse TLIG Nieuwsbrieven (in PDF)
Download, print en deel uit, eerdere TLIG Nieuwsbrieven.
 

Schrijf je in voor de Nederlandse E-Nieuwsbrief
Enkele malen per jaar verschijnt de Nederlandse WLIG Nieuwsbrief.
 

TLIG Magazine
Magazine in het kleur vol met TLIG-activiteiten wereldwijd en spirituele onderrichtingen over verschillende onderwerpen. Het tijdschrift is in het Engels.
 

Nieuws Archieven
Toegang tot alle eerdere Artikelen en E-Nieuwsbrieven
 

Zoekfunctie Nieuwsrubriek
Tekst zoeken in de Nieuwsrubriek
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

Reinig Jezelf, Want De Tijd Is Nabij
 
New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message