DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Nieuws »

Een brief van Vassula - 13 november 2019:
2019-11-13

De Stoel van Petrus

Op 13 november 2019 stuurt Vassula een belangrijke brief over de Paus

Beste WLIG-volgers,

Ik ben geschokt door het feit dat ik verneem dat sommigen van jullie de vervolgers van Paus Franciscus volgen en dat jullie eraan bijdragen hem te belasteren. Jullie zijn verblind en zijn tot één van die rechters geworden die de herder slaan. Jullie moeten je schamen! Ik verzoek dat al diegenen die in onze WLIG-groepen tegen Paus Franciscus zijn, die door Christus gekozen is, onmiddellijk terugtreden en WLIG te verlaten! Weg van onze gebedsgroepen, weg uit al onze retraites en pelgrimages, omdat jullie als kanker zijn in het Lichaam van Christus! Ik luister UITSLUITEND naar wat Christus over de Paus zegt en ik luister niet naar degenen die beweren dat zij het het beste weten, ongeacht in welke positie zij zich bevinden.

Ofwel hebben deze vervolgers de profetieën in de WLIG-boodschappen betreffende de Stoel van Petrus (de Paus) niet gelezen, of ze zien gemakshalve al deze waarschuwingen van Jezus van de afgelopen jaren over het hoofd, dat in deze laatste dagen een rebellerende geest de opvolger van Petrus zal treffen. Het is niet alleen die recente boodschap van 16 augustus 2019 die de wenkbrauwen doet fronsen, waarin de toon van Jezus krachtig is, die vertelt dat degenen die de Paus vervolgen geen discipelen van Hem zijn, welk door sommigen voor hun eigen gemak werd verworpen en die niet geloven dat Jezus het heeft gezegd. Voor hen zijn de WLIG-boodschappen als een supermarkt geworden, ‘kies en pak’, dit vind ik leuk en dit vind ik niet leuk ...

Dat is hoezeer Satan hen heeft verblind! Maar Jezus heeft in al die jaren altijd over de Stoel van Petrus gesproken, en dat is niet alleen recent. Ik heb daarom besloten een ??paar uittreksels aan te halen om iedereen eraan te herinneren wat Jezus gezegd had en hoe krachtig Hij ons had gewaarschuwd! Ik wil dat jullie ook speciaal op de data letten. Dus wordt wakker!

Op 17 maart 1993 zei de Heer tegen mij:

vrede zij met je;

verhef je stem zonder vrees, en profeteer; profeteer, Mijn kind, om de slechtheid uit zovele harten te wissen! laten zij die oren hebben luisteren naar wat de Geest vandaag tot de kerken zegt; laat allen komen die dorst hebben; schrijf en zeg tot Mijn priesterzielen het volgende: "rebellie is al aan het werk, maar in het geheim, en degene die het tegenhoudt moet eerst worden verwijderd voordat de Rebel openlijk verschijnt;" Ik zeg jullie, bemin Mijn Kerk zoals Ik Haar bemin, en zoals Ik Mijzelf voor Mijn Kerk offerde om Haar volkomen heilig te maken, zo moeten jullie, Mijn priesters, jezelf offeren voor Haar, volg Mij na;

Ik zeg jullie dit alles, en Ik weet dat Mijn schapen die Mij toebehoren naar Mijn Stem zullen luisteren en Mij nooit zullen verlaten; Ik richt Mij vandaag tot jullie om jullie uit de grond van Mijn Hart dezelfde bittere woorden te zeggen die Ik bij Mijn Laatste Avondmaal tot Mijn leerlingen heb gesproken: “iemand die de tafel met Mij deelt, rebelleert tegen Mij; Ik zeg jullie dit nu voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, jullie mogen geloven dat Ik het ben die vandaag spreekt;”

Ik, Jezus Christus, wil Mijn priesters, bisschoppen en kardinalen waarschuwen, Ik wens heel Mijn Huis te waarschuwen voor een grote beproeving; Mijn Kerk nadert een grote verdrukking; bedenk dat Ik jullie door Mijn heiligmakende Geest heb uitverkoren om Mij te verheerlijken; Ik heb jullie vanaf het begin uitgekozen om de sterke zuilen van Mijn Kerk te zijn en om door het geloof in de Waarheid te leven; Ik heb jullie uitgekozen om in Mijn Heerlijkheid te delen en Mijn lammeren te weiden;

Ik verzeker jullie plechtig, dat jullie spoedig door het vuur zullen worden beproefd; bid en vast om niet op de proef te worden gesteld; blijf standvastig en bewaar de tradities die jullie geleerd zijn; gehoorzaam aan Mijn Paus, wat er ook gebeurt; blijf hem trouw en Ik zal jullie de genade en de kracht geven die jullie nodig zullen hebben; Ik spoor jullie aan hem trouw te blijven en je ver te houden van ieder die tegen hem in opstand komt; luister bovenal nooit naar iemand die hem verjaagt; laat jullie liefde voor hem nooit onoprecht worden;

spoedig zullen jullie geconfronteerd worden met een beproe­ving zoals jullie nooit eerder hebben ervaren; Mijn vijanden zullen proberen jullie voor zichzelf te kopen door arglistige toespraken; de boze is al aan het werk en de Vernietiging is niet ver van jullie verwijderd; de Paus zal veel te lijden hebben; daarom zullen jullie allen worden vervolgd, omdat je de Waarheid verkondigt en gehoorzaam bent aan Mijn Paus;

Ik verzeker jullie plechtig dat elke vezel van Mijn Hart verscheurd is; als iemand jullie weg kruist en een andere leer brengt dan die welke Ikzelf geleerd heb, luister dan niet naar hem (Gal. 1:8); deze mensen komen van de Bedrieger; Ik heb Mijn fundament op Petrus gebouwd, de rots… en de poorten van de onderwereld zullen er nooit tegen bestand zijn… (Mt. 16:18) als iemand jullie weg kruist en jullie zegt: "verruil je trouw voor deze Paus voor een gezonde beweging van iemand anders"; doe niets! pas op! het gist van de Bedrieger mag machtig zijn en goed smaken, maar in werkelijkheid is het een dodelijke misleiding! (Mt. 24:24) laat niemand jullie bedriegen; weersta de tactiek van de duivel, want vandaag zullen jullie, Mijn priesters, het kwaad moeten overwinnen met de kracht die jullie ontvangen van Mij, die de Waarheid ben; jullie zullen je, als nooit tevoren, in een geestelijke oorlog bevinden met een leger dat voortkomt uit de machten van de Duisternis;

…bemin elkaar en blijf standvastig zonder vrees als de grote Beproeving, die nu als een zwarte wolk boven Mijn Huis hangt, het zal bedekken als een zwarte sluier; Ik heb jullie dit alles nu verteld voordat het gebeurt, opdat jullie mogen geloven wanneer het gebeurt;

Herken je iets in deze boodschap? Leven we deze niet nu? Vandaag worden ze volledig tot uitvoer gebracht. Ik heb in rood een passage aangegeven waar we speciale aandacht aan moeten besteden, waar staat: "rebellie is al aan het werk, maar in het geheim, en degene die het tegenhoudt moet eerst worden verwijderd voordat de Rebel openlijk verschijnt;"

Toen Christus zei: ‘degene die het tegenhoudt’, dit is de Paus. Dus, als de vervolgers van de Paus erin slagen hem te verwijderen, dan zal de Rebel, die Satan zelf is, openlijk verschijnen.

Opnieuw in de boodschap van 17 maart 1993, toen Jezus zei: "Ik heb Mijn fundament op Petrus gebouwd, de rots …" als Jezus spreekt over ‘Petrus’ spreekt Hij uiteraard ook over de opvolgers van Petrus, alle Pausen, zonder één van hen uit te sluiten. Christus wist dat Paus Franciscus vandaag verkeerd begrepen en ondermijnd zou worden door vervolgers die niet zouden aarzelen om hem te veroordelen en hem uit het pausdom zouden willen verdrijven. Boze tongen roddelen dat hij niet eens op een legale manier is gekozen geworden en dat hij illegaal in de Stoel van Petrus zit! Jezus, na dit soort vervolging te hebben voorzien, gaf ons vele jaren geleden enkele waarschuwingen om niet tegen een Paus in te gaan, omdat Hij wist dat kardinalen tegen kardinalen en bisschoppen tegen bisschoppen en priesters tegen priesters in zullen gaan, het oneens zijn met elkaar en een soort van schisma creëren in Zijn Lichaam, de Kerk, waardoor zij bloedt, zoals Hij in de boodschappen zegt.

Wat vertelt Jezus mij? Hij heeft me vaak gezegd dat dit de doornen van Zijn Lichaam zijn, en dat Hij ze mij zou aanwijzen zodat ik ze eruit trek. Hij gaf me een bevel: trek de doornen van Mijn Lichaam eruit. Daarom, wanneer Jezus mij aanwijst wie de vervolgers zijn van de Paus in onze WLIG-groepen, beantwoord ik aan het bevel van Jezus en vraag hen WLIG te verlaten en voor hen te bidden dat zij hun ogen openen voor de Wil van God. Er is geen manier om hen te overtuigen, omdat ze rechters zijn geworden, en experts zijn in alles wat de Paus zegt of doet en het in het negatieve omdraaien. Het is een Farizeïsche geest die ze hebben gekregen zonder dat ze wisten welke val Satan voor hen uitzette!

Als we zouden willen, is het ook voor ons mogelijk dat we Jezus vervolgen over enkele tegenstrijdigheden in Zijn woorden en Hem de schuld geven. Hier zijn er een paar: wanneer Hij op een keer zegt dat we vrede moeten sluiten met elkaar en met God, dan zegt Hij in een andere passage dat Hij niet op aarde is gekomen om vrede maar een vuur te brengen. Er zijn veel andere passages die we, als we niet de Heilige Geest hebben om ze op de juiste manier te begrijpen, verkeerd kunnen interpreteren.

Lucas 14:26 “Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder… kan niet Mijn leerling zijn.” spreekt tegen Lucas 18:20: “U kent de geboden, ‘pleeg geen overspel; pleeg geen moord; steel niet; leg geen vals getuigenis af; toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’”

Lucas 6:37 “Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden” spreekt tegen Johannes 7:24: "laat uw oordeel rechtvaardig zijn."

Lucas 22:42 “Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg” spreekt tegen Johannes 12:27: “Nu ben Ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? ‘Vader, laat dit ogenblik voorbijgaan’? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen.”

Johannes 8:15 “Ik oordeel over niemand” spreekt tegen Johannes 5:27 “En omdat Hij de Mensenzoon is, heeft Hij Hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.

Deze passages moeten echter worden geïnterpreteerd met de juiste geest en met de hulp van de Heilige Geest, en zo is het met wat de Paus zegt, maar de Farizeïsche geest van degenen die hem ketter noemen en hem veroordelen, worden door Jezus veroordeeld.

Hier zijn nog enkele passages, die ik je in herinnering probeer te brengen:

11 juni 1987

Ik zal je met Hemelse Kracht rechtstreeks leiden naar de diepten van Mijn Bloedende Lichaam; Ik zal je met Mijn Vinger alle zondige priesters aanwijzen die de doornen van Mijn Lichaam zijn; Ik zal ze niet sparen; Ik ben uitgeput, Mijn Wonden zijn wijder open dan ooit, Mijn Bloed stroomt eruit; Ik word opnieuw gekruisigd door de Mijnen, Mijn eigen priesterzielen!

10 november 1987

“Ik ben altijd voor jullie en leid jullie; Mijn Kerk te verenigen zal Mij Verheerlijken! Ik zal jullie leiden tot in de diepste diepten van Mijn Bloedend Lichaam; Ik zal jullie Mijn doornen aanwijzen, jullie zullen ze herkennen;”

29 september 1987

neem Mijn Hand dochter, blijf dicht bij Mij en Ik zal je die doornen aanwijzen; Ik zal je met goddelijke kracht de diepste diepten van Mijn Lichaam binnenleiden, Ik zal je de punt van de lans doen herkennen; Ik zal de Kains niet sparen, Vassula, wat hebben zij Mij te bieden? hun handen zijn leeg en hebben Mijn lammeren niets te bieden; ze houden ervan zich in het openbaar te vertonen, zij laten zich graag onderdanig groeten, ze zijn als zout dat zijn smaak heeft verloren; Ik zeg je in waarheid dochter, zij zijn de Farizeeën van vandaag!

(De punt van de lans is onze verdeeldheid.)

10 januari 1990

Ik heb Petrus de zorg voor Mijn Kerk opgedragen en Ik heb hem gevraagd jullie te voeden, voor jullie te zorgen en jullie te beminnen; Ik zeg jullie plechtig, voordat deze generatie voorbijgegaan zal zijn, zal alles wat Ik jullie gezegd heb plaatsgevonden hebben, laat je dus niet misleiden maar weersta je tegenstanders, weersta hen die Petrus bestrijden;

20 september 1990

Heer?

Ik ben;

kom en troost Mij, kom Mij bemoedigen, geef Mij rust; Ik heb je geschapen opdat Ik de Ene en enige zou zijn in je hart; Ik heb je geschapen om Mijn doornen te verwijderen die Mijn Lichaam doorboorden;

3 oktober 1994

Mijn Kerk zal alle lijden en verraad moeten ondergaan die Ikzelf heb ondergaan, maar de Schrift zal nogmaals in vervulling moeten gaan, waar ze zegt: "Ik zal de herder doden en de schapen zullen worden verstrooid;" gehoorzaam echter aan deze herder wat er ook gebeurt, blijf trouw aan hem en aan niemand anders; jullie herder zal worden gedood …

en het weeklagen van Mijn volk zal de hemelen doordringen; als Mijn stad niets anders meer zal zijn dan een hoop puin, zal de aarde gespleten worden, scheuren en schudden;

28 januari 1997

strek je handen uit naar het Heiligdom …

Ik heb je een paar handen gegeven die Ik heb gekust en gezalfd met een zegen, zodat ze de doornen uittrekken die Mijn Hart omsluiten; Ik heb ze gezegend zodat ze niet moe worden te schrijven en gebonden blijven aan de Mijne voor alle eeuwigheid; Ik heb ze gezalfd, zodat op het einde van de ceremonie deze handen een kroon van glorie op Mijn Hoofd zullen zetten;

4 april 1997

om hun plannen te verbergen smeden deze mensen, die Mij dagelijks opheffen, in het duister hun plannen om de Stoel van Petrus omver te werpen en de Vicaris van Mijn Kerk tot zwijgen te brengen, alsook al diegenen aan wie Ik hun plannen heb onthuld en hun geloofsafval aan het licht heb gebracht; zij maken plannen in het duister om Mij tot zwijgen te brengen, zeggend: “wie kan ons zien? wie kan ons herkennen?”

Ik zal Mijn Belofte vervullen en je leed en je zorgen zullen tot een einde komen; vertel dus aan Mijn zonen en dochters dat Mijn Stem weldra van boven zal donderen en dat de fundamenten van de bergen zullen beven; nu deze kooplieden in Mijn Kerk hem omsingelen die Ik op de Stoel van Petrus heb geplaatst en voor niets anders oog hebben dan om hem omvergeworpen te zien; ze lijken op een leeuw die in stukken wil scheuren, als een jonge leeuw ineengedoken in zijn schuilplaats;

En als laatste, de recente boodschap van 16 augustus 2019, waarin Jezus weer spreekt over de Paus. Ik geef je opnieuw deze beroemde woorden van Jezus, "pas op voor degenen die de Paus veroordelen," Hij zegt …"iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt, kan Mijn discipel niet zijn …"

Ik heb hier niets aan toe te voegen, Jezus Christus heeft alles gezegd.

In Christus,

Vassula

 

De Bijbelverzen zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

 
Ander Top Nieuws:
Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst - Zondag 21 januari 2024
13e WLIG Oecumenische Pelgrimage in Egypte, September 2023
Imprimatur en Nihil Obstat - Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
Het nieuwe boekje Profetieën voor het Einde ter Tijden is uit
Wat is Kerstmis? – door Vassula
Zaterdag 19 november 2022 - Halfjaarlijkse bijeenkomst - 'Waar Leven in God Nederland'
Van 4 op 5 December 2022 - 24-uurse Eucharistische Aanbidding (Internationaal)
24-uurs Eucharistische Gebedswake (via YouTube)
De Onderscheiding van Gods Wil
Profetieën die voor dit Einde van
de Tijden worden gerealiseerd

DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Ter Verdediging van de Paus - Pater Peter Yates CSWG
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst - Zondag 3 december 2023 om 21.00 uur
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst voor Vrede - Zondag 29 oktober 2023 om 20.00 uur
Het Mashiach Gebed
Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
De Eerste Online
Getuigenis Bijeenkomst
Zaterdag 14 november 19.00 uur

Het Feest van Maria Tenhemelopneming
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Onze Lieve Vrouw Eren
Enkele verduidelijkingen om de Interreligieuze dialogen te begrijpen
Vassula stuurt Boodschap van God van 13 maart 2020
Ter Verdediging van de Paus - Eerwaarde Joseph Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D
Ter Verdediging van de Paus - Pater Vincent Cosatti ofm conv.
Nieuw! Verbeterde vertaling
Vervolgbrief van Vassula - 15 november 2019: De Stoel van Petrus
Een brief van Vassula - 13 november 2019:
Gratis! E-boek H. Aartsengel Michaël

Bekijk WLIG Top Nieuws...

Meer Nieuws in het Archief...

Laatste Nieuws
Waar Leven in God Nieuws Rondom de Wereld
 

Schrijf je in voor de Internationale E-Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en activiteiten binnen de wereldwijde gemeenschap en het apostolaat van True Life in God
 

Download de Engelse TLIG Nieuwsbrieven (in PDF)
Download, print en deel uit, eerdere TLIG Nieuwsbrieven.
 

Schrijf je in voor de Nederlandse E-Nieuwsbrief
Enkele malen per jaar verschijnt de Nederlandse WLIG Nieuwsbrief.
 

TLIG Magazine
Magazine in het kleur vol met TLIG-activiteiten wereldwijd en spirituele onderrichtingen over verschillende onderwerpen. Het tijdschrift is in het Engels.
 

Nieuws Archieven
Toegang tot alle eerdere Artikelen en E-Nieuwsbrieven
 

Zoekfunctie Nieuwsrubriek
Tekst zoeken in de Nieuwsrubriek
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

Reinig Jezelf, Want De Tijd Is Nabij
 
New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message