DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wij Zenden Jou Als Een Vurige Vlam
Jullie Hebben Je Oor Weer Afgestemd Op Apathie

12 april 1995 

Mijn Heer? 

Ik Ben; vrede zij met je; wil je vandaag met Ons[1] schrijven? 

Alleen als U dat wilt, Heer. 

Wij willen het … als je met Ons blijft, kleintje, zul je goede vooruitgang maken, dus wil je, jij die de Allerheiligste Drie-Eenheid toebehoort, Ons dienen? door Ons te dienen zul je Ons gehoorzamen en Ons verheerlijken; 

Ik zal U met de grootste blijdschap dienen. 

maak Ons bekend op de manier waarop Wij tot jou zijn gekomen, laat Ons dan Ons Nieuwe Lied[2] zingen door jouw mond; zij die nog niet zijn verontreinigd door de machten van de wereld zullen tot Ons getrokken worden in Ons Onvergankelijk Licht; vandaag zenden Wij jou, als een vurige vlam, om nieuw leven te blazen in deze flikkerende vlam die in elk hart bijna is uitgedoofd;

- Onze Tegenwoordigheid door deze Oproep is: vergeving; Onze Tegenwoor-digheid temidden van jullie is: vriendelijkheid en mildheid, maar weldra zal Mijn Stem temidden van jullie worden gehoord als een donderslag;

- Mijn Stem zal die van de Gerechtigheid zijn; Ik zal komen om de aarde te zuiveren; Mijn zuivering zal zijn als een klein Oordeel en het zal rechtvaardig zijn; 

(Boodschap van Jezus aan de V.S.)

zeg dit tegen hen: ook al heb Ik persoonlijk velen door Mijn Oproep veilig teruggeleid tot het geloof, de aarde gaat door weg te kwijnen door rebellie, verdorrend, vanwege haar droogte; als Mijn Ogen in deze dagen nooit ophouden tranen van bloed te vergieten, komt het omdat zo velen van jullie, wier ogen Mijn Glorie, Mijn Barmhartigheid en Mijn machtige tussenkomst in deze afgelopen jaren hebben gezien, vandaag nog in de verlei­ding komen om terug te kijken naar wat Ik heb gezworen te vernietigen!

waar zijn jullie, jullie die de minuten telden om met Mij te zijn? waar is jullie enthousiasme dat jullie ooit hadden om Mijn Naam te verdedigen en heilig te houden? jullie, die ver van Mijn Hart verwijderd waren en tot Mij kwamen en zeiden: "ik ben ziek", en die Ik heb genezen, jullie hebben je oor weer afgestemd op apathie;

in Mijn verdriet roep Ik, maar zo velen van jullie wijzen al Mijn waarschuwingen af! "overhandig Mijn Boodschappen aan alle steden zodat ze hun leven veranderen,” zeg Ik; maar nauwelijks heb Ik geroepen of Mijn Stem wordt overstemd door deze gapende duisternis die in Mijn steden woont … ben Ik in jullie ogen zo weinig waard? Ik die jullie een levende geest heb ingeademd, ben Ik voor jullie niet méér waard? zo velen van jullie lezen en herlezen Mijn Boodschappen, maar zonder ze te leven, want jullie lezen, Mijn kinderen, zonder te begrijpen;[3]

op het ene moment roept jullie ontvlamde hart lofprijzingen tot Mij en op het andere sterft de vlam in jullie uit;

- zo liefdevol als een vader zijn kinderen behandelt, zo heb Ik jullie behandeld en heb Ik aan jullie hart deze Onuitputtelijke Schat onthuld die generaties lang verborgen is geweest en bewaard werd voor jullie Tijden, deze Tijden waarin Kennis en Geloof zouden worden veracht vanwege de koudheid van de wereld; Mijn Schat werd bewaard voor het einde der tijden waarin jullie nu leven, wanneer de mensen de voorkeur zouden geven aan hun eigen genoegens boven God, zichzelf liever overgevend aan elk kwaad dan aan het goede;

Ik stort Mijn Onuitputtelijke Schat van Mijn Heilig Hart als watervallen van rivieren over jullie uit, over bergen en dalen om jullie sterk te maken in jullie liefde en gereed voor Mijn Koninkrijk; Ik ben als een bron geweest die zich in ravijnen stort en tussen de bergen naar beneden loopt, die de dorstigen lokt; Ik heb jullie gedurende de voorbije jaren alles aangeboden wat de hemel te bieden heeft, zeg Mij dus, wat zou Ik meer hebben kunnen doen om jullie te redden dat Ik niet gedaan heb?

Mijn kinderen, in het begin heb Ik jullie Mijn Wet gegeven om jullie in leven te houden; Mijn Wet is tot op vandaag niet onderhouden omdat jullie niet leven in de liefde van God; zolang jullie geen liefde hebben voor jullie Vader in de Hemel, kunnen jullie je naaste niet beminnen en kunnen jullie niet zeggen dat jullie de Geboden gehoorzamen; zolang hetgeen jullie in het begin is geleerd niet in jullie leeft, zijn jullie nog niet in Mij geworteld; hoe kunnen jullie zeggen: "ik leef in Jezus en in mijn Vader;” hebben jullie niet gehoord dat op de twee grootste Geboden de hele Wet steunt? Ik vraag jullie plechtig, "wat baat het de mens de hele wereld te hebben gewonnen en de gave van de liefde te hebben verloren?" de gave van de liefde te hebben verloren betekent de kennis van God te hebben verloren, want als iemand geen liefde voor de Vader heeft, overtreedt hij alle Geboden;

Ik zeg jullie, als jullie liefde niet dieper gaat dan ze nu is en niet groeit zullen jullie nooit in staat zijn Mijn Koninkrijk binnen te gaan; leer de Vader te verheerlijken en Hem te beminnen zodat de Vader en Ik Ons thuis in jullie maken; leer te hunkeren en te verlangen naar de Vader zodat jullie leven een onophoudelijk gebed wordt; als jullie zeggen van God te zijn, bemin dan elkaar evenzeer als Ik jullie bemin zodat jullie een Waar Leven in God leven;

heeft jullie geest Mijn Heerlijkheid gedurende al deze jaren dat Ik jullie heb onderricht niet waargenomen? Ik zal spoedig tot jullie terugkeren, waag het dus niet te zeggen: "ik heb nog tijd om me te verbeteren;” kom nu en heb berouw! de vrucht van berouw is: Liefde; kom dus nu en leer genadig te zijn in jullie liefde voor jullie hemelse Vader; leer niet alleen je naaste te beminnen maar ook diegenen die jullie als je vijanden beschouwen; als jullie barmhartig voor hen zijn, zal jullie Vader in de Hemel voor jullie barmhartig zijn; in Mijn Huis heb Ik alleen liefde;

Ik heb jullie bij je naam geroepen om jullie Hoop te geven; Ik heb Mijn Heilig Hart geopend en jullie aangeboden al Mijn Rijkdom en Schatten die Ik eeuwenlang had verborgen; Ik ben neergedaald van Mijn Troon om temidden van jullie te zijn met Mijn Hart in Mijn Hand om heel deze Schat die Het bevat jullie aan te bieden; dan, toen Ik Mijn Mond opende en heb gesproken, waren jullie verloren in verbazing over Mijn volmaakte schoonheid; om jullie liefde op te wekken en jullie wakker te schudden, ademde Ik Mijn delicate geur van parfum over jullie; in de jeugd van jullie bekering openden jullie je hart vrijelijk voor Mij en vroegen Mij jullie met Mijn Herdersstaf te leiden, en dat deed Ik; van de kudde die Ik weidde zijn zeer weinigen in de schaapskooi gebleven; jullie weerstand tegen het kwaad hield geen stand; jullie voeten wandelden steeds verder weg van Mijn Hart en jullie verhaastten jullie stappen naar kwaadaardigheid en bedrog …

veeleisend zijn jullie geworden, en braamstruiken en doornen verstikten het beetje liefde dat groeiende was en dat Mijn vreugde en Mijn eer was; hoe kunnen jullie zeggen dat jullie ogen Mijn Geboden waarnemen als jullie meedogenloos je naaste op de proef stellen? Mijn Vader en Ik zijn helemaal vanuit de Hemel gekomen om ieder van jullie eraan te herinneren je hart te openen om Ons te ontvangen vóór Mijn zichtbaar voorbijgaan op deze aarde; bid dat dit uur jullie niet nietsvermoedend aantreft met een hart van steen; bid dat dit Uur jullie geest niet leeg aantreft;

kom tot jullie Koning met een open hart en ook jullie zullen deelhebben aan Zijn Koninklijke Tafel die is: liefde; 


[1] Jezus spreekt in Tegenwoordigheid van God de Vader en de Heilige Geest.

[2] De Boodschappen.

[3] Veel belangrijke profetieën in deze boodschappen zijn in vervulling gegaan, maar niemand heeft het opge­merkt.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message