HOME INDEX
A LÁZADÁS MÁR FOLYAMATBAN VAN


1993. március 15.

Szenvedésem Vassulája, tartsd rajtam tekintetedet! Örvendeztess meg, és adj, ahogyan tegnap adtál! 1 Támaszkodj rám mindig, és szájad olyan lesz, mint az én kardom. Szeretlek. Légy velem egy!

1993. március 17.

Béke legyen veled! Gyermekem, mindazt meg kell tanítanod gyermekeimnek, amit én adtam neked. Ne félj, mert előtted vagyok, és én vagyok a te Pajzsod. Ne félj, bármennyire igyekszik is az ördög, senki, soha nem jöhet közéd és közém. Bár a Sátán embereket mozgósít, hogy akadályozzanak téged, és arra indítja őket, hogy erőket vonjanak össze ellened, soha ne félj! Én vagyok a Mindenható, és szemem tanúskodik az ellened elkövetett igazságtalanságról.

Kedvesem, körül foglak venni erőmmel, és minden gyermekemnek bőséggel adok kenyeret. Házamért való buzgóságodat használom arra, hogy ellenségeimet megsemmisítsem. Fenyegetéssé teszlek számukra. Ezért soha ne félj, mivel ÉN VAGYOK áll előtted. Áldásom van rajtad, és szíved minden rostját bátorsággal, erővel és békével akarom betölteni. Ily módon fogsz a legtökéletesebben engesztelni a lelkek üdvözüléséért és házam megújulásáért.

Félelem nélkül emeld fel hangodat és prófétálj, prófétálj gyermekem, hogy kioltsd sok szívben a gonoszságot! Hallják meg azok, akiknek van fülük, hogy mit mond ma a Lélek az egyházaknak! Jöjjön ide mindenki, aki szomjazik! Írd le és mondd meg papi lelkeimnek:
  A lázadás már folyamatban van, de titokban, és el kell távolítani azt, aki késlelteti, mielőtt a lázadó nyíltan megjelenik 2

Mondom nektek, úgy szeressétek Egyházamat, ahogyan én szeretem, és ahogyan én föláldoztam magamat Egyházamért, hogy egészen szentté tegyem, papjaim, ti is úgy áldozzátok föl magatokat érte! Kövessetek engem! Ezt mondom nektek, és tudom, hogy juhaim, akik hozzám tartoznak, hallgatni fognak hangomra, és soha nem fognak elhagyni engem. Hozzátok fordulok ma, hogy elmondjam nektek ugyanazokat a Szívem mélyéről fakadó keserű szavakat, amelyeket utolsó vacsorámon mondtam tanítványaimnak: „Valaki, aki velem együtt eszik asztalomnál, ellenem lázad. Ezt azért mondom el nektek most, még mielőtt bekövetkezik, hogy ha majd bekövetkezett, higgyétek, hogy én vagyok az, aki ma beszél.”

Kis gyermekeim, ne aggódjék szívetek! Bízzatok bennem, és ne féljetek! Hamarosan tűzkeresztséget küld az Atya, hogy felégesse e világ bűneit. Ez az óra akkor következik be, amikor szentélyembe lépnek a hatalom emberei, azok az emberek, akik nem tőlem valók. Valójában már itt van az az óra. Én, Jézus Krisztus, figyelmeztetni kívánom papjaimat, püspökeimet és bíborosaimat. Figyelmeztetni kívánom egész házamat a nagy megpróbáltatásra. Egyházam nagy megpróbáltatás felé közeledik. Emlékezzetek rá, hogy én választottalak titeket megszentelő Lelkem által, hogy dicsőítsetek engem. Kezdettől fogva arra választottalak benneteket, hogy Egyházam erős oszlopai legyetek, és hitből éljetek az igazságban. Arra választottalak benneteket, hogy részesüljetek dicsőségemben és legeltessétek bárányaimat.

Ünnepélyesen mondom nektek, hogy hamarosan tűz által lesztek próbára téve! Imádkozzatok és böjtöljetek, nehogy próbára legyetek téve! Álljatok szilárdan, és tartsátok meg a hagyományokat, amelyre tanítottak benneteket. Engedelmeskedjetek pápámnak 3 bármi történik is! Maradjatok hűségesek hozzá, és én megadom nektek a szükséges kegyelmet és erőt. Nagyon kérlek benneteket, hogy legyetek hűségesek hozzá, és tartózkodjatok azoktól, akik ellene lázadnak! Semmi esetre se hallgassatok arra, aki elűzi őt! Ne váljék hamissá iránta való szeretetetek! Hamarosan olyan istenítélettel kerültök szembe, amilyent azelőtt sohasem tapasztaltatok. Ellenségeim meg fogják kísérelni, hogy ravasz beszéddel megvásároljanak titeket maguknak. Az ördög már dolgozik, és a pusztulás nincs messze tőletek.

A pápának 4 sokat kell majd szenvednie. Benneteket is üldözni fognak azért, mert az igazságot hirdetitek és engedelmesek vagytok pápámnak. Gyűlölni is fognak benneteket, mivel tetteik gonoszak, és valóban, aki a gonosznak dolgozik, gyűlöli és kerüli a világosságot attól való félelmében, hogy kiderülhet romboló tevékenysége. Ünne-pélyesen mondom nektek, Szívem minden rostját meggyötörték. Ne hallgassatok arra, aki utatokba kerül és más tanítást hoz, mint amit én magam adtam. Ezek az emberek a megtévesztőtől jönnek. Én Péterre, a sziklára helyeztem alapításomat, ... és a pokol kapui sohasem vesznek erőt rajta... Ha bárki utatokba kerül és azt mondja: „Ne legyetek hűségesek a pápához, csatlakozzatok inkább más igaz mozgalomhoz!”, nehogy elhagyjátok őt! Vigyázzatok!

Lehet, hogy a megtévesztő kovásza erős, és lehet, hogy jóízű, de valójában halálos megtévesztés! Ne engedjétek, hogy bárki megtévesszen benneteket! Álljatok ellen az ördög taktikájának, mert ma, papjaim, avval az erővel kell legyőznötök a gonoszt, amelyet tőlem kaptok, aki az Igazság vagyok. Olyan lelki háborúba kerültök, amilyen még nem volt, és olyan hadsereggel kerültök szembe, amely a sötétség hatalmától való. Imádkozzatok szeretteim egész idő alatt! ÉN VAGYOK veletek van. Szeretlek benneteket. Embernek nem lehet nagyobb szeretete annál, mint hogy úgy áldozza fel életét barátaiért, ahogyan én feláldoztam. Ti az én barátaim vagytok. Legyetek őszinték egymáshoz! Szeressétek egymást, és maradjatok szilárdak! Ne féljetek, amikor bekövetkezik a nagy megpróbáltatás, amely most fekete felhőként lebeg házam felett, és fekete fátyolként fogja betakarni! Mindezt azért mondom el nektek, mielőtt még megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek!


1 Arles-ban, Franciaországban a találkozó alatt.
2 vö. 2 Thesz 2,7.
3 II. János Pál pápának
4 II. János Pálnak

previous index next