HOME INDEX
KI LENNE KÉSZ LEMONDANI ÉRDEKEIRŐL ÉRTEM?


1992. március 30.

Gyengédséged és végtelen irgalmad miatt naphosszat utánad vágyakozom Uram, az irántad érzett szeretettől naphosszat utánad epedek, Istenem!
Megmutattad szeretetedet, és ezért még inkább
Hozzád kiált lelkem, hogy megments.
Házad után vágyakozom, ahol Te élsz.
Szent udvarod után vágyakozom.
Mondd meg hát Uram, mit remélhetek?
Számításba veszed törékenységemet?
Ó szabadíts meg engem minden bűnömtől,
bírálj el újból!
Minden reményem Benned van, Istenem!
Amen.
Ó Vassulám, légy vigasztalóm! Én, Jézus megáldalak téged. Ne félj gyermekem! Én vagyok a Hűséges, és melletted vagyok. Gyermekem, szeretetemben megvizsgáltam hitedet, és dicsőítést kaptam. Nem vagyok idegen már neked, engedd meg ezért, hogy ismét Sebeimbe vigyelek! Ne félj! Általad fogom dicsőségemet kinyilvánítani, és az emberek megtudják, mennyire szenvedtem. Jöjj, közeledj hozzám! Szeretetem tüze kitör Szentséges Szívemből, és ha megengeded, meglátogatlak ily módon és élő fáklyává teszlek.
  Te arra vagy hivatva, hogy tisztelj engem és vezess lelkeket hozzám, hogy magamba fogadhassam őket. A világosság edényeivé teszem őket, tündöklő lánggá, amely soha meg nem szűnik, el nem gyengül, és amelyet soha sem lehet eloltani. Ó kicsim, Szívem minden rostja szeretetért, békéért, egységért kiált.
  Én vagyok a te Szent Társad, teremtés, a te leghűségesebb Barátod, aki nappal és éjjel hív asztalomhoz. Szüntelenül barátságodért könyörgök, hogy megmentselek...
  Atyám tüzet tart készen e nemzedék bűnei miatt, és mint vihar hirtelen fog rátok törni. Az emberek így beszélnek: "Békét kötünk", de szívük háborút akar ellenem és a menny erői ellen. Szélviharként jövök, hogy ítéletet tartsak ez istentelen nemzedék felett. Hurrikánként fújok rátok és szétszórlak, mint a pelyvát.

Uram, mi lesz azokkal, akik szeretnek Téged? Mi lesz áldozataiddal? Kell, hogy legyen néhány ember, aki szeret Téged. Vannak néhányan, Királyom, akik nem hagytak el Téged, hogy a hamis isteneket vagy a vadállatot szolgálják.

Tedd mérlegre őket! Nézd meg, melyik rész nehezebb a kettő közül! Mind a mai napig sokan vannak, akik nem ismernek sem bűnbánatot, sem félelmet. Kész vagyok mindannyiatoknak irgalmat adni igazságosságom előtt. Kész vagyok mindenkinek olyan szívet adni, amelyben a szeretet lelke lakik, de még több áldozatot vállaló lélek-re van szükségem, áldozatot vállaló szeretetre van szükségem! Hányan készek áldozatot vállalni? Hányan készek felajánlani magukat nekem, hogy feszületté tegyem őket? Ki hallja meg kérlelésemet? Hányan készek békeszeretővé válni és olyan magokat szórni, amelyek a tisztaságban teremnek gyümölcsöt? Ki tud visszatérésemig tisztán megmaradni ebben a világban? Ki siet hozzám, hogy meghallgasson? Jóságos vagyok és könyörületes, de igen kevesen akarnak egységben lenni velem. Ki adná fel indítékait az én indítékaimért? Ki lenne kész lemondani érdekeiről értem? Ki keresi azt, amit legkevésbé keresnek ebben a világban? Ki viselné szeretettel
keresztemet,
és ki lenne kész azt keresni, amit legkevésbé keresnek közöttetek, ki keresi a Szeretetet?
  Jöjj, imádkozz a világ megtéréséért!

previous index next