HOME INDEX
A SZERETET SZÓL AZ ELLENSÉGES VILÁGHOZ


1990. szeptember 12.

Jézus?

Én vagyok. Béke legyen veled, virágom!
Írd le üzenetemet, amely az egész világnak szól:

Béke legyen veletek, Szívem gyermekei! Ébredjetek rá, hogy kegyelmemből mindennap megnyílik a menny számotokra, hogy hívjalak a megtérésre... emlékeztesselek Szavamra... tanítsalak benneteket parancsolataim követésére. A menny naponta megnyitja kapuit a világ különböző pontjain, hogy békét és szeretetet hozzon nektek.
A Bölcsesség teljes dicsőségében fog leszállni trónján, egyenesen közétek, hogy megnyissa a vakok szemét, a süketek fülét, és életre keltse a halottakat, akik szerteszét hevernek ebben a pusztaságban.
 Nem, a Bölcsesség nem nyilvánul meg a ravasz lélek előtt.
Azért jön, hogy a szegényeket és az egyszerűeket tanítsa, és kiárassza rájuk minden művét, mert ezek a lelkek tudják, hogyan kell félniük engem, az Urat, és örülnek Szavamnak.
Van-e nagyobb adomány annál, mint hogy ajtótokba állítom a Bölcsességet?
Van-e nagyobb öröm, mint ha a Bölcsesség rátok mosolyog?
Van-e nagyobb gyönyörűség, mint hallani, amikor szeretetének új énekét énekli nektek?
Örvendezz hát teremtés! Mert én vagyok ajtótok előtt!... Ezt az örömet a ti időtökre tartottam fenn, nemzedék, amikor a Sátán világraszóló tekintélyével és egész birodalmával hatalmának csúcsára jut Egyházamban és minden nemzetben. A Sátánnal egyesült a hamis próféta is, akinek lépteit egyre hangosabban halljátok mindennap és mindenhol. Állig fel vannak fegyverkezve, hogy hadat üzenjenek Egyházamnak és azoknak, akik engedelmeskednek parancsolataimnak.
A ti időtök számára tettem félre, szeretett gyermekeim, ezt az égi mannát, amelyet Szentlelkem ad. Ezt a rejtett mannát {vö. Jel 2,17} a pusztaság és a bűn idejére tartogattam. Ez a szegények és az éhezők eledele, és megígérem nektek, hogy annyit kapnak belőle, amennyit csak el tudnak fogyasztani, és nekik fogom megmondani új Nevemet. Ez a mennyei táplálék, amelyet az égből árasztok,
Szentlelkem kiáradása, aki betölti benső sivatagotokat.
A Szeretet szól az ellenséges világhoz.
A Szeretet zörget minden zárt ajtón.
A Szeretet szólít a bennünket elválasztó fal másik oldaláról, amelyet ellenségeim építettek.
A Szeretet az, aki koldusként kéri a szeretet viszonzását... egy mosolyt... bűnbánatot... egy sóhajt...
én vagyok a Szeretet: a Szentséges Szív!
Újból jövök, hogy a gyengédség és a szeretet emésztő tüzévé élesszem a szívetekben pislákoló lángot. Leszállok, hogy bőséggel árasszam rátok Szívem minden kincsét, emberiség, és hogy világosságot adjak azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában élnek. Eljövök, hogy szilánkokra törjem börtönötök ajtaját, és lángommal megolvasszam bűneitek láncát. Eljövök, hogy megszabadítsalak rabságotokból és bűnötöktől, és véget vessek kicsapongásaitoknak. Meg akarlak menteni, nemzedék, még ha ki is kell vinnem téged a sivatagba, és ott kell szólnom hozzád rámutatva szárazságodra, és megmutatva, mennyire megtelt egész tested sötétséggel. Azért teszem, hogy megmentselek.

  Ó teremtés!
Mit meg nem tennék érted!... Lelkem van rajtad, és veletek marad örökkön örökké.
Ezért nyissátok ki szíveteket, és engedjétek, hogy eltöltselek benneteket kegyelmemmel. Jöjjetek, merítsetek belőlem erőt! Erősítsétek meg gyökereiteket énbennem, különben mit tesztek a megpróbáltatás napján, ha gyenge a gyökeretek? Elsodor a szél, és kicsavar a vihar ereje! Ágaitok úgy letörnek, mintha vékony üvegből lennének. Nem, nem lesztek képesek túlélni.
Jöjjetek ezért hozzám! Erősödjetek meg gazdagságomban, hogy el ne sorvadjatok!
Úgy jöjjetek hozzám, amilyenek vagytok! Ne várjatok arra, hogy szentté váljatok! Jöjjetek hozzám!
Úgy jöjjetek, amilyenek vagytok! Megbocsátom bűneiteket, és megtisztítom lelketeket, majd istenségembe öltöztetlek benneteket Szent Nevemért, hogy felkészítselek lelki házasságunkra.
Én, az Úr dicsőségemben akarok egybekelni veled, és egészen enyémmé akarlak tenni téged, nemzedék!
Meg fogom mutatni nektek a helyes utat, hogy eltérítselek a hamis ösvényekről. Felkészítelek benneteket, hogy mindörökre, az egész örökkévalóságra enyémek legyetek. Ma szeretetből és irgalomból lehajolok hozzátok a mennyből, de Lelkem szomorú és mélyen bánkódik, mert bárányaimat és juhaimat szétszéledve találom. Egyesek elvesztek, másokat pedig báránybőrben rejtőző farkasok faltak fel. Ezért ne csodálkozzatok, ha meglátogatlak benneteket, mert minden elmúló nappal világosabban láttok engem, míg csak szemtől szembe nem álltok velem.
Lángoló tűzben jövök, hogy elsöpörjem mindazokat, akik nem ismernek el engem Istenüknek, és mondom nektek: az idő sürget, az órák elszállnak, és hamarosan felvirrad rátok dicsőségem napja.
  Ne kérdezzétek: "Hol késik eljövetele? Hol az ígéret?"
Eljövetelem hamarosan bekövetkezik, ígéretem be fog teljesedni, és várakozásotok megrövidül Édesanyám és szentjeim imája révén. Ezért szeretteim, mialatt várakoztok, engesztelődjetek ki, éljetek szentül, hogy békében találjalak benneteket!
Hamarosan visszatérek mint Szeretet. Hamarosan minden beteljesedik, és egy napon válaszolnotok kell és számot kell adnotok nekem. Mi történik akkor a gonoszokkal és a bűnösökkel? És mi lesz azokkal, akik továbbra is megbántanak engem?
Hűséges vagyok és igaz, és ígéretem valóra válik, nem késlekedem. Minél erősebben halljátok a hamis prófétának és követőinek lépteit a földön, annál inkább hallatom saját lépteimet, hogy Véremmel töröljem el a mérgezett nyomokat, amelyeket csalétkül hagytak hátra nektek ösvényükön. Ez a lázadó és az ő követői most igen jól élnek. Főpapok ruhájában, báránybőrben, igazságnak öltözötten sokakat megtévesztenek és halálra adnak.
Most nem példabeszédekben szólok, hanem nyíltan mondom: Itt az idő, amelyről a Szentírás megjövendölte, hogy ellenségeim olyan névvel illetnek engem, amely nem az enyém, és amely nem én vagyok, hanem: egy hamis krisztus, egy élettelen kép, hamis isten, a hamis ökumenizmus leple alá álnokul elrejtett bálvány: ez a lándzsa hegye, amely mélyen befúródott Szentséges Szívembe, és Véremet ontja... karddal kényszerítenek majd benneteket arra, hogy szennyezett ételeiket egyétek; ma egy adag racionalizmust, holnap egy adag naturizmust, és így tovább. Az igazságot, Szavamat, bölcsességemet és keresztem nyelvét majmolják. De tűz hull rájuk a mennyből, és felemészti őket.
Azért mondom el mindezt nektek, szeretteim, hogy óvjalak benneteket ezektől a hamis tanítóktól és az emberi tanoktól. Szentséges Szívem cselekedni fog, és továbbra is követni fog benneteket a megpróbáltatás eljövendő napjaiban.
Ahogyan a koldus várja az alamizsnát, én is ugyanúgy remélem, hogy megnyerem szíveteket, mielőtt még a sötétség rátok zuhan.
 Megáldalak benneteket egyenként.
 Szeretetem sóhajának pecsétjét hagyom homlokotokon.
Én, Jézus Krisztus, Isten szeretett Fia, a Megváltó, jó szívvel adom nektek békémet. Végtelenül szeretlek titeket! Legyetek egyek!

previous index next